มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

มุ่งเน้นให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนา พัฒนากระบวนการดำรงชีวิตในสังคมด้วยศีลธรรม  
ชี้นำและแก้ปัญหาสังคมด้วยหลักพุทธธรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

ระบบการลงทะเบียน และข้อมูลอื่นๆด้านการศึกษา

ตารางเรียนและปฏิทิน

ข้อมูลตารางเรียนตารางสอน และปฏิทินการศึกษา

คู่มือรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นสำหรับนักศึกษาที่ต้องใช้

พระเมธีวชิราภิรัต, ผศ.ดร.

รองอธิการบดี วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ/คำสั่ง/ระเบียบ/ข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

ให้การศึกษา วิจัย ส่งเสริมและให้บริการวิชาการทางพระพุทธศาสนาแก่พระภิกษุ สามเณรและคฤหัสถ์ รวมทั้งการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

หลักสูตรที่เปิดสอน

3 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี
4 หลักสูตร ระดับปริญญาโท
3 หลักสูตร ระดับปริญญาเอก