Yanapat kongchan

ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเรื่อง ประกวดราคาซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ขาพับ ขนาด ๑๕๐๖๐๗๕ เซนติเมตร วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑๐๐ ตัวด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเรื่อง ประกวดราคาซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ขาพับ ขนาด ๑๕๐๖๐๗๕ เซนติเมตร วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑๐๐ ตัวด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเรื่อง ประกวดราคาซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ขาพับ ขนาด ๑๕๐๖๐๗๕ เซนติเมตร วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑๐๐ ตัวด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More »

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา Read More »

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

หลักสูตรผ่านการรับรอง เรียนจบรับใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารเลยค่ะ 🔹️🔹️โค้งสุดท้ายรอบแรก🔹️🔹️ เปิดรับสมัครแล้ว สาขาการบริหารการศึกษา ปริญญาโท และ ปริญญาเอก สนใจสมัครฟรี !! หลักสูตรผ่านการรับรองจาก คุรุสภา จบแล้วรับใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารได้ทันที สมัครออนไลน์ 👉 https://ssc.mbu.ac.th/gs/register/form.php

https://ssc.mbu.ac.th/gs/register/form.php?fbclid=IwAR3k-mn-9YPfoO_BFYQ9zDxioCaMZT3n5ldz50VeeEhhmqAgFD2H6mjMZsk

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง ประกวดราคาการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (รวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวนขนาด 36000 บีทียู จำนวน 30 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง ประกวดราคาการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (รวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวนขนาด 36000 บีทียู วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 30 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง ประกวดราคาการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (รวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวนขนาด 36000 บีทียู จำนวน 30 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่องประกวดราคาซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คันด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่องประกวดราคาซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่องประกวดราคาซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คันด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More »

การตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาเขต และวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565

การตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาเขต และวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและภายใน ได้แก่

– ผศ.ดร.โยธิน ศรีโสภา มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ประธาน

– ดร.อภิศันย์ ศิริพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช กรรมการ

– พระศรีวชิรวาที, ผศ.ดร. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ

ในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

การตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาเขต และวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565 Read More »

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ร่วมกับคณะสงฆ์ธรรมยุตจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญพุทธศาสนิกชนสมัครเข้าปฏิบัติธรรมอบรมกรรมฐาน ในโครงการคณะกรรมการปฏิบัติธรรมอบรมกรรมฐาน เพื่อถวายเป็นพระกุศล แด่ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ ๙๖ พรรษา ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ (๕ วัน) ณ ศาลา ๑๐๐ ปี วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ร่วมกับคณะสงฆ์ธรรมยุตจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญพุทธศาสนิกชนสมัครเข้าปฏิบัติธรรมอบรมกรรมฐาน ในโครงการคณะกรรมการปฏิบัติธรรมอบรมกรรมฐาน เพื่อถวายเป็นพระกุศล แด่ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ ๙๖ พรรษา ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ (๕ วัน) ณ ศาลา ๑๐๐ ปี วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร Read More »

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

พิธีไหว้ครูของนักศึกษามมร.วิทยาเขตศรีธรรมโศกราช จัดที่ศาลา ๑๐๐ ปี วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 Read More »

ประกาศ! เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2567 ใน 3 หลักสูตรและสาขาดังต่อไปนี้

🔶 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

👉 สาขาวิชาพุทธศาสตรเพื่อการพัฒนา ภาคปกติ (เปิดสอนทั้ง นคร สงขลา และสุราษฎร์)

🔶หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)

👉สาขาวิชารัฐศาสตร์ ภาคปกติ (เปิดสอนทั้ง นคร สงขลา และสุราษฎร์)

🔶หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)

👉 สาขาวิชารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ (เปิดสอนทั้ง นคร สงขลา และสุราษฎร์)

🔶 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)

👉 สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (เปิดสอนเฉพาะนคร)

🎀 ทุกสาขาวิชา ฟรีค่าสมัคร

📝สามารถสมัครได้โดยตรงที่วิทยาเขตและศูนย์สงขลา สุราษฎร์ธานี

📝สมัครออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/3Ew4bKnnF6PrEpCWA

ประกาศ! เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 Read More »