ประวัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

ประวัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช 
         มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร) เป็นสถาบันการศึกษา ที่ตั้งขึ้นโดย พระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๓๖ ครั้นต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๘๙ ได้จัดการศึกษาในรูปมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาเรียกชื่อว่า “สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย”
          จนถึง ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ รัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัติ”มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย” ให้เป็น“มหาวิทยาลัยของรัฐ” เป็นนิติบุคคล สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับบุคคลทั่วไปเข้าศึกษา
           ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้ขยายการศึกษาออกไปเปิดวิทยาเขต ในส่วนภูมิภาค รวม   ๗ วิทยาเขต ๓ วิทยาลัย
           มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ได้ก่อตั้งและเปิดดำเนินการจัดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ มีสถานที่ตั้งอยู่ภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งวิทยาเขตแห่งนี้ได้ดำเนินการก่อตั้งโดย พระธรรมรัตโนภาส (ประดับ โอภาโส)อดีตเจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อดีตเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (ธรรมยุต) ได้เล็งเห็นว่า มีพระภิกษุ-สามเณรในส่วนภูมิภาคเป็นจำนวนมาก ที่มีความประสงค์จะศึกษาเล่าเรียนในระดับอุดมศึกษา แต่ไม่สามารถเข้าไปศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัยสงฆ์ส่วนกลางที่กรุงเทพมหานครได้ เนื่องจากข้อจำกัด คือ การที่พระภิกษุสามเณรต่างจังหวัดจะหาวัดที่พักอาศัยในกรุงเทพฯ ได้นั้นค่อนข้างลำบาก จึงได้ขอขยายวิทยาเขตออกมาตั้ง ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช อันเป็นเมืองศูนย์กลางของภาคใต้ และได้นำเอาพระนามของพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช ปฐมกษัตริย์ของเมืองนครศรีธรรมราชในอดีต และทรงเป็นผู้สร้างพระบรมธาตุเจดีย์อันเป็นปูชนียสถานสำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช มาเป็นชื่อของวิทยาเขตเพื่อเป็นมงคลนาม ซึ่งทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้อนุมัติให้จัดตั้งเป็นวิทยาเขตเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕ ตามคำสั่งสภาการศึกษามหาวิทยาลัย ที่ ๒๖/๒๕๓๕ ซึ่งทางวิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ได้ผลิตบัณฑิตทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทออกไปรับใช้พระพุทธศาสนาและสังคมมาแล้วเป็นจำนวนมาก


          เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ได้ย้ายที่ตั้งมาอยู่ภายในวัดป่าห้วยพระ ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวของวิทยาเขต และในปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช มี พระครูสิริธรรมาภิรัต. ผศ.ดร. (ธรรมรัต อริยธมฺโม) เป็นรองอธิการบดีวิทยาเขต รองศาสตราจารย์ ดร.เดชชาติ ตรีทรัพย์ เป็นผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขต
             ปัจจุบันวิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ได้จัดชื้อที่ดินบริเวณ กม.๖ ถนนหัวถนน-ร่อนพิบูลย์ หน้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ และกำลังก่อสร้างอาคารเรียน โดยได้รับงบประมาณจากรัฐบาลจำนวน ๘๐ ล้านบาท คาดว่าคงจะแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๓ นี้ เพื่อรองรับนักศึกษาที่จะเข้ามาศึกษาและผลิตบัณฑิตให้สมบูรณ์ด้วยความรู้ดี ความประพฤติดี เป็นแหล่งที่รวมความรู้และเป็นสถาบันที่มีศักยภาพในการจัดการศึกษาวิชาการตามแนวทางพระพุทธศาสนาที่เป็นสากล