สาขาวิชาการปกครอง

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง

ข้อมูลหลักสูตร

 1. ภาษาไทย : หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
  ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Political Science Program in Government
 1. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : รัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครอง)
  ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ร.บ. (การปกครอง)
  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Political Science (Government)
  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Pol.Sc. (Government)
 2. วิชาเอกเดี่ยว
  ไม่มี
 1. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
  137 หน่วยกิต
 2. รูปแบบของหลักสูตร 
  5.1 รูปแบบ
  หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
  5.2 ประเภทของหลักสูตร
  หลักสูตรปริญญาทางวิชาการ
  5.3 ภาษาที่ใช้
  ภาษาไทย
  5.4 การรับเข้าศึกษา
  นักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
  5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
  5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

จุดเด่น

พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบัณฑิตทางด้านรัฐศาสตร์ที่มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนาและตามหลักวิชาการสากล ทั้งในมิติการเมืองในประเทศและการเมืองระหว่างประเทศ และมีคุณลักษณะสอดคล้องกับความมุ่งหมายทางการศึกษาและปรัชญาของหลักสูตร เป็นกำลังที่สำคัญของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามแนวพระพุทธศาสนา


คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

จบแล้วทำอาชีพอะไร

 • บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพ ด้านการปกครอง บริหาร นโยบายและแผนได้ทุกหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ บริษัทเอกชน และอื่น ๆ
 • องค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ ปลัดอำเภอ ตำรวจ ทหาร อนุศาสนาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาของรัฐ นักวิจัย นักการทูต นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักการเมืองท้องถิ่น นักการเมืองระดับชาติ เจ้าหน้าที่ศาลปกครอง
 • องค์การภาคเอกชน ได้แก่ พนักงานธนาคาร พนักงานสถาบันการเงิน เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักสื่อสารมวลชน
 • องค์กรอิสระ ได้แก่ พนักงานในหน่วยงานขององค์กรอิสระ องค์การมหาชน องค์การไม่แสวงหากำไร
 • องค์การระหว่างประเทศ ได้แก่ เจ้าหน้า UN, IMF, UNDP, สำนักงานเลขาธิการ ASEAN
 • องค์การคณะสงฆ์ ได้แก่ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาประจำจังหวัด ศาสนพิธีกร พระธรรมทูต พระนักเผยแผ่ พระนักพัฒนา