สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา

สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา              มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา          คณะศาสนาและปรัชญา/ภาควิชาพุทธศาสตร

1.  รหัสและชื่อหลักสูตร

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

รหัสหลักสูตร :     25491861110441

ภาษาไทย     :     ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา

ภาษาอังกฤษ :     Bachelor of Arts Program in Buddhist Studies for Development

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)        :   ศิลปศาสตรบัณฑิต (พุทธศาสตรเพื่อการพัฒนา)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย)         :   ศศ.บ. (พุทธศาสตรเพื่อการพัฒนา)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)    :   Bachelor of Arts (Buddhist Studies for Development)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :       B.A. (Buddhist Studies for Development)

3.  วิชาเอก

พุทธศาสตรเพื่อการพัฒนา

4.  จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

132 หน่วยกิต

5.  รูปแบบของหลักสูตร

5.1 รูปแบบ

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

5.2 ประเภทของหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ

5.3 ภาษาที่ใช้

ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน

5.4 การรับเข้าศึกษา

นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่มีทักษะในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง

5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ปรับปรุงจากหลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์ พ.ศ. 2559

6.2 สภาวิชาการเห็นชอบหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 7/2562 วันที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

6.3 สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 9/2562 วันที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

6.4 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน คุณวุฒิระดับปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2565

8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

8.1 พระธรรมทูต /พระสังฆาธิการ/อนุศาสนาจารย์/นักวิชาการศาสนา/เจ้ำหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนา/เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา

8.2 นักวิชาการด้านพุทธศาสตร์/บุคลากรทางการศึกษส/วิทยากร/พัฒนากร/นักพัฒนาสังคม/นักพัฒนาชนบท/พนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล/นักวิชาการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

8.3 ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/องค์การมหาชนที่เกี่ยวข้อง

8.4 นักเขียน/นักประพันธ/นักวิจารณ์/นักวิจัย

8.5 ผู้นำในการพัฒนาชุมชน และอาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง