หน้าแรก

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช (มมร.ศศ)

ความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนา
Academic Excellence based onBuddhism

ข่าวประชาสัมพันธ์


นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตรา์ สอบปากเปล่า วิทยานิพนธ์

นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตรา์ สอบปากเปล่า วิทยานิพนธ์

ssc adminJul 20, 20221 min read

วันที่ ๑๘-๑๙ กรกฎาคม ที่ผ่านมา นักศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตรา์ สอบปากเปล่า วิทยานิพนธ์ 29 รูป/คน ณ ห้องประชุมวิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

กิจกรรม


พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก ปีการศึกษา ๒๕๖๕

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ssc adminJun 14, 20221 min read

วันอาทิตย์ ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช จัดกิจกรรมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก โดยพระครูสิริธรรมาภิรัต, ผศ.ดร. รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงานปฐมนิเทศ จากนั้นนักศึกษายังได้พบกับผู้บริหารวิทยาเขต ที่ได้มากล่าวต้อนรับในวันนี้

ข่าวการประกวดราคา


Sharing