มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ร่วมกับคณะสงฆ์ธรรมยุตจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญพุทธศาสนิกชนสมัครเข้าปฏิบัติธรรมอบรมกรรมฐาน ในโครงการคณะกรรมการปฏิบัติธรรมอบรมกรรมฐาน เพื่อถวายเป็นพระกุศล แด่ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ ๙๖ พรรษา ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ (๕ วัน) ณ ศาลา ๑๐๐ ปี วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร