สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4 ปี)

สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4 ปี)
(หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2562)

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย                   : หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 

ภาษาอังกฤษ               : Bachelor of Education Program in Teaching Social Studies

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)       : ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอนสังคมศึกษา)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย)        : ศษ.บ. (การสอนสังคมศึกษา)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)    : Bachelor of Education (Teaching Social Studies)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)     : B.Ed. (Teaching Social Studies)       

3. วิชาเอกเดี่ยว

การสอนสังคมศึกษา (Teaching Social Studies)

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

151 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร

5.1 รูปแบบ

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

5.2 ประเภทหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ                                                   

5.3 ภาษาที่ใช้

การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย

5.4 การรับเข้าศึกษา

รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

เป็นหลักสูตรเฉพาะของ มหาวิทยามหามกุฏราชวิทยาลัย ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง9.4 สำหรับเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ตำบลนาพรุ  อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช