ติดต่อเรา

ข้อมูลการติดต่อ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

เลขที่ 128 หมู่ 6 ถนนนครศรีฯ-ร่อนพิบูลย์ ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม นครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 075-809-122, 075-809-128 , 075-809-129, 075-809-578

โทรสาร 075-809-511 E-mail : ssc@mbu.ac.th

ศูนย์ประสานงานสงขลา 47/6 ถนนลพบุรีราเมศวร์ ตำบลน้ำย้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90000

เบอร์ติดต่อ 074-550366, 085-78051453.

ศูนย์ประสานงานสุราษฎร์ธานี วัดธรรมบูชา 143/1 ถนนชนเกษม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

ผู้บริหารวิทยาเขต หมายเลขภายใน
รองอธิการบดี วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช 101
ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช 102
ส่วนงาน สำนักงานวิทยาเขต หมายเลขภายใน
ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต
งานวิเคราะห์แผนและนโยบาย 103
งานการเงิน 104
งานบัญชี 105
งานพัสดุ 106
งานบริหารทรัพยากรบุคคล 207
งานธุรการสำนักงานวิทยาเขต / งานประชาสัมพันธ์ 107 ภายนอกกด 0
วิทยาลัยศาสนศาสตร์ศรีธรรมาโศกราช หมายเลขภายใน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ศรีธรรมาโศกราช
หัวหน้าบริหารวิทยาลัยศาสนศาสตร์ และกิจการนักศึกษา 201
งานจัดการศึกษา 202
งานทะเบียนและวัดผล / งานกองทุนเงินกู้ยืม (กยศ.) 203
งานระบบบริการการศึกษา / งานรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 204
งานประกันคุณภาพ 205
งานอาจารย์ประจำหลักสูตร 206
งานธุรการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ 201
ส่วนงาน ศูนย์บริการวิชาการ หมายเลขภายใน
ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ
งานธุรการศูนย์บริการวิชาการ 302
งานห้องสมุด 303
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 301
งานพระสอนศีลธรรม 305
ส่วนงาน สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย หมายเลขภายใน
บัณฑิตศึกษา( ป.โท-ป.เอก ) / งานรับสมัครเข้าศึกษาต่อบัณฑิตศึกษา 401
Sharing