ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

เลขที่ 128 หมู่ 6 ถนนนครศรีฯ-ร่อนพิบูลย์ ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม นครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 075-809-122, 075-809-128 , 075-809-129, 075-809-578

โทรสาร 075-809-511 E-mail : ssc@mbu.ac.th

ศูนย์ประสานงานสงขลา 47/6 ถนนลพบุรีราเมศวร์ ตำบลน้ำย้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90000

เบอร์ติดต่อ 074-550366, 085-78051453.

ศูนย์ประสานงานสุราษฎร์ธานี วัดธรรมบูชา 143/1 ถนนชนเกษม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

หมายเลขภายใน

ผู้บริหารวิทยาเขตหมายเลขภายใน
รองอธิการบดี วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช101
ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช102
ส่วนงาน สำนักงานวิทยาเขตหมายเลขภายใน
ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต
งานวิเคราะห์แผนและนโยบาย103
งานการเงิน104
งานบัญชี105
งานพัสดุ106
งานบริหารทรัพยากรบุคคล207
งานธุรการสำนักงานวิทยาเขต / งานประชาสัมพันธ์107 ภายนอกกด 0
วิทยาลัยศาสนศาสตร์ศรีธรรมาโศกราชหมายเลขภายใน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ศรีธรรมาโศกราช
หัวหน้าบริหารวิทยาลัยศาสนศาสตร์ และกิจการนักศึกษา201
งานจัดการศึกษา202
งานทะเบียนและวัดผล / งานกองทุนเงินกู้ยืม (กยศ.)203
งานระบบบริการการศึกษา / งานรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี204
งานประกันคุณภาพ205
งานอาจารย์ประจำหลักสูตร206
งานธุรการวิทยาลัยศาสนศาสตร์201
ส่วนงาน ศูนย์บริการวิชาการหมายเลขภายใน
ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ
งานธุรการศูนย์บริการวิชาการ302
งานห้องสมุด303
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ301
งานพระสอนศีลธรรม305
ส่วนงาน สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัยหมายเลขภายใน
บัณฑิตศึกษา( ป.โท-ป.เอก ) / งานรับสมัครเข้าศึกษาต่อบัณฑิตศึกษา401