การตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาเขต และวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565

การตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาเขต และวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและภายใน ได้แก่

– ผศ.ดร.โยธิน ศรีโสภา มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ประธาน

– ดร.อภิศันย์ ศิริพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช กรรมการ

– พระศรีวชิรวาที, ผศ.ดร. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ

ในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช