PhramahaEkkawin Piyaweero

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี รอบที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี รอบที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา รอบที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา รอบที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ รอบที่ ๒

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ รอบที่ ๒ Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๗ รอบที่ ๓ โครงการโควต้าพิเศษ ภาคปกติ และโครงการรับตรง ภาคพิเศษ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๗ รอบที่ ๓ โครงการโควต้าพิเศษ ภาคปกติ และโครงการรับตรง ภาคพิเศษ Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี รอบ 3 โครงการรับตรง และโครงการโควต้าพิเศษ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี รอบ 3 โครงการรับตรง และโครงการโควต้าพิเศษ Read More »

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา-รอบ๒

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา-รอบ๒ Read More »

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์-รอบ๒

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์-รอบ๒ Read More »

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา-รอบ๒

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา-รอบ๒ Read More »

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต-รอบ๒

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต-รอบ๒ Read More »

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา รอบที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา รอบที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ Read More »