โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาและการเผยแผ่

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาและการเผยแผ่ ในกิจกรรมที่ ๒ อมรมศาสนพิธีกรต้นแบบ ระหว่างวันที่ ๖-๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ณ ห้องประชุมวิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช โดยรองอธิการบดี พระครูสิริธรรมาภิรัต คณาจารย์เจ้าหน้าที่ และทีมวิทยากรผู้บรรยายจากพุทธสมาคมจังหวัดนครศรีธรรมราช นางกาญจนา เรืองช่วย นายกสมาคม บรรยายเรื่อง “การเป็นผู้นำด้านศาสนพิธีกร” และในช่วงบ่ายจะเป็นการแบ่งกลุ่มสอบสาธิตวัดความรู้การจัดกิจกรรม โดยบุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย