การอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ ประจำปี ๒๕๖๖

การอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ช่วงที่ ๑ วันที่ ๒๔-๓๑ มี.ค. ๖๖

ช่วงที่ ๒ วันที่ ๑ – ๗ เม.ย. ๖๖

ณ ห้องประชุม วิทยาเขตศรีธรรมาโศกรา