ข่าวด้านงานพัสดุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารเรียน ศูนย์การศึกษาสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารเรียน ศูนย์การศึกษาสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จออัจฉริยะ ขนาด 65 นิ้ว พร้อมขาเลื่อน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จออัจฉริยะ ขนาด 65 นิ้ว พร้อมขาเลื่อน Read More »

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท Read More »

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง ประกวดราคาการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๓,๐๐๐ ANSI Lumens

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง ประกวดราคาการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๓,๐๐๐ ANSI Lumens

วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๒๐ เครื่อง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง ประกวดราคาการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๓,๐๐๐ ANSI Lumens Read More »

รายงาน ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม 2565 ถึง ธันวาคม 2565

รายงาน ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม 2565 ถึง ธันวาคม 2565 Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ร.ด.)และหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.)ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ตามที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ได้รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ร.ด.) และหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต   (ร.ม.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบดังนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ร.ด.)และหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.)ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ Read More »

ขอเชิญเสนอราคาครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๓) จำนวน ๓๓ รายการ

ขอเชิญเสนอราคาครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๓) จำนวน ๓๓ รายการ Read More »

ขอเชิญผู้ประกอบการเสนอราคาครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ 2

ขอเชิญผู้ประกอบการเสนอราคาครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ 2 Read More »

ขอเชิญเสนอราคาค่าครุภัณฑ์ ประจำปี 2564

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช จังหวัดนครศรีธรรมราชจะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒๙ รายการ มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจ เข้ายื่นข้อเสนอได้ด้วยตนเองในเวลาราชการ หรือยื่นข้อเสนอผ่านทางไปรษณีย์ ที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช (ภายในวัดป่าห้วยพระ) หมู่ที่ ๕ ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช๘๐๐๐๐ หรือยื่นเอกสารผ่าน E-mail ที่ ssc@mbu.ac.th ภายใน วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔

ขอเชิญเสนอราคาค่าครุภัณฑ์ ประจำปี 2564 Read More »