ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ห้องสมุดออนไลน์ ให้บริการค้นหาหนังสือจากฐานข้อมูลห้องสมุด และผู้ให้บริการต่างๆ บนเว็บไซต์ ทั่วโลก
ฐานข้อมูลเครือข่าย ThaiLis เป็นโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS)
ให้บริการค้นคว้า วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆ ทั่วโลก
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกจำนวนมากกว่า 500,000 รายการจากสถาบันต่าง ๆ ของประเทศอังกฤษ
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆ ทั่วโลก
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจากสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และบางสถาบันการศึกษาจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก
บทความทางด้านการศึกษา จัดทำโดย US Department of Education
ฐานข้อมูลของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาที่รวบรวมผลงานวิจัยทางการศึกษาจากการประชุมทางวิชาการการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ รวมถึงผลงานวิจัยทางการศึกษาที่มีคุณภาพของนักวิจัยที่ประสงค์จะเผยแพร่ผลงานวิจัยของตนเอง