ประกาศ! รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี (รอบที่ ๑) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวดำเนินการตามขั้นตอน ตามเอกสารโดยเคร่งครัด และให้ผู้ที่มีรายชื่อสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ นักศึกษาใหม่ เพื่อรับฟังการชี้แจงข่าวปชาสัมพันธ์

การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา (รับรองตามเกณฑ์ พ.ศ. ๒๕๕๗)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ได้รับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา (รับรองตามเกณฑ์ พ.ศ. ๒๕๕๗) ในหลักสูตร ปริญญาโททางการศึกษา (วิชาชีพบริหาร) และ หลักสูตร ปริญญาเอกทางการศึกษา(วิชาชีพบริหาร) รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษาในสาขาดังนี้ • หลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตร ๒ ปี) • หลักสูตร ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตร ๓ ปี)

ตารางเรียนระดับบัณฑิตศึกษา

ตารางเรียน ดาวน์โหลด ปริญญาเอก-สาขาสังคมวิทยาตามแนวพุทธ-2-64 ดาวน์โหลด ปริญญาเอก-หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต-2-64 ดาวน์โหลด ปริญญาโท-เอก-สาขาบริหารการศึกษา-2-64 ดาวน์โหลด ปริญญาโท-สาขาพุทธศาสตรเพื่อการพัฒนา-2-64 ดาวน์โหลด ปริญญาโท-หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต-2-64 ดาวน์โหลด

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๕

เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ หลักสูตร/สาขาที่เปิดรับสมัคร      1. ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์)          – หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา          – หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)  สาขาวิชาการปกครอง          – หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)  สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา      2. ภาคนอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์)          – หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)  สาขาวิชาการปกครอง สมัครเข้าศึกษาต่อ

ขอเชิญร่วมรับฟังการสัมมนา เรื่อง ทิศทางการบริหารการศึกษาในยุคดิจิทัล

ขอเชิญร่วมรับฟังการสัมมนา เรื่อง ทิศทางการบริหารการศึกษาในยุคดิจิทัลผู้สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านทางลิงค์ ด้านล่างนี้https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeRFm…/viewformและสามารถเข้าสัมมนารับฟังผ่านทาง Zoom Meeting Topic: การสัมมนา ทิศทางการบริหารการศึกษาไทยในยุคดิจิทัล (ออนไลน์) ในวันอาทิตย์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๓๐ น.Time: Oct 17, 2021 12:30 PM BangkokJoin Zoom Meetinghttps://zoom.us/j/92563719267… Meeting ID: 925 6371 9267 Passcode: 674426

1 2 3 4 5 11