ประกาศ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง ประกวดราคาการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๓,๐๐๐ ANSI Lumens

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง ประกวดราคาการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๓,๐๐๐ ANSI Lumens วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๒๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2566

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2566 —————————————— หมายเหตุ วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ประกาศรายชื่อเฉพาะภาคปกติ เนื่องจากภาคพิเศษยังไม่หมดเวลาสมัคร

ประกาศ เรื่องการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (รอบที่ ๒ Quota)

วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช รอบที่ 2 คลิกเลย https://admission.mbu.ac.th/66/?p=univ&id=6 รอบที่ 2 Quota 16 ม.ค. – 2 เม.ย. 66 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4ปี) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง (ภาคพิเศษ เสาร์ – อาทิตย์)

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๖

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๖ แด่พุทธศาสนิกชนชาวไทยทั่วประเทศ

ประกาศ! เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566

‪#‎dek66‬ วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช รอบที่ 1 คลิกเลย https://admission.mbu.ac.th/66/?p=univ&id=6รอบที่ 1 Portfolioหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา (ภาคปกติ)หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง (ภาคปกติ) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4ปี) (ภาคปกติ) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง (ภาคพิเศษ)

1 2 3 4 15