สมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา มมร.ศศ. ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช เปิดรับสมัครนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ตั้งอยู่ภายในวัดป่าห้วยพระ หมู่ 5 ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 ตั้งอยู่ภายในวัดป่าห้วยพระ หมู่ 5 ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทรสาร 075-809-511 E-mail : ssc@mbu.ac.th ******ขณะนี้ระบบสมัครออนไลน์ยังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนา จึงไม่สามารถใช้การได้ ขอให้ผู้ที่สนใจมายื่นใบสมครด้วยตนเองเท่านั้น

จัดกิจกรรมโครงการวันแม่แห่งชาติ โดยมีการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และเจริญพระพุทธมนต์

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช จัดกิจกรรมโครงการวันแม่แห่งชาติ โดยมีการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และเจริญพระพุทธมนต์โดยมี รศ.ดร.เดชชาติ ตรีทรัพย์ ผู้ช่วยอธิการบดีเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยการจัดกิจกรรมในภาคเช้าวันนี้มีบุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและญาติโยมบ้านใกล้เรือนเคียงมหาลัยเข้ามาร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและในภาคบ่าย นักศึกษาช่วยกันพัฒนาภายในมหาลัย

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ที่ได้ผ่านการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๓ ท่าน

ขอแสดงความยินดี ในนามมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราชรู้สึกภาคภูมิใจและ ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ที่ได้ผ่านการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๓ ท่าน คือ ๑. คุณอารีย์ รัตนพันธ์๒. คุณวัชระ ส้มแป้น๓. คุณพิชาภพ ศรีทองมาศ นับเป็นโอกาสดีที่ให้ท่านทั้ังสาม ได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคมประเทศชาติและพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะการสร้างคนให้มีคุณภาพให้กับสังคมไทย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยที่เป็นมากกว่ามหาวิทยาลัยให้ความรู้ ให้โอกาส ให้แสงสว่างทางสติปัญญาเพื่อพัฒนาคน พัฒนาชาติ และพระพุทธศาสนา

16 กรกฎาคม 2563 สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

16 กรกฎาคม 2563สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อควบคุมคุณภาพการศึกษาและติดตามตรวจสอบการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ทุกองค์ประกอบ และพัฒนาคุณภาพระดับหลักสูตร เพื่อหลักสูตรได้ทราบ จุดแข็ง จุดอ่อน และนำผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไข ตามข้อเสนอแนะ และได้แนวทางการพัฒนาต่อไป และเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำรายงานประจำปีการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานประจำปีการศึกษา 2562 บนระบบ CHE QA Online เพื่อให้ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบมีความเข้าใจเล็งเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน การจัดโครงการนี้ถือเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ยิ่ง ต่อการพัฒนาคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนภารกิจยุทธศาสตร์ให้เป็นไปในทิศทางที่กำหนดไว้

โครงการถวายสังฆทานหนังสือเรียนพระปริยัติธรรม ๙ วัด

เมื่อถึงเทศกาลเข้าพรรษาในทุกๆ ปี ทางสำนักงานเจ้าคณะอำเภอจะจัดโครงการเยี่ยมวัดในเขตปกครอง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่พระภิกษุสามเณร โดยจะนำสิ่งของต่างๆ ไปถวายพระนวกะ และ พระภิกษุ ดังนี้ ๑. หนังสือเรียนพระปริยัติธรรม ชั้น ตรี -โท -เอก หนังสือคู่มือพระบวชใหม่ ไปถวายพระบวชใหม่ทุกรูป และพระเก่าที่กำลังศึกษาอยู่ เพื่อจะได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย ในระหว่างจำพรรษา ๒. ครื่องอุปโภค บริโภค อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ตามที่พอจะจัดหาได้ ๓.ปัจจัยบำรุงเป็นค่าน้ำค่าไฟวัด (ตามสมควรตามปัจจัยที่มี) ในปีนี้กำหนดออกเยี่ยมวัดในวันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นจำนวน ๙ วัด ดังนี้ เขตอำเภอพระพรหม ๕ วัด ได้แก่ วัดป่าห้วยพระ , วัดไสมะนาว, วัดพระเพรง, วัดโพธิ์นิมิตร,ที่พักสงฆ์สระนางหงส์ เขตอำเภอลานสะกา ๔ วัด ได้แก่ วัดในปุดกาญจนาราม, วัดวิมุตติธรรม, วัดเทพนิมิตร, วัดโพธิ์ทอง ท่านผู้ใดประสงค์จะเป็นเจ้าภาพร่วมถวายสังฆทาน ๙ วัดในครั้งนี้ […]

1 8 9 10 11