การอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ สำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

การอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ช่วงที่ ๑ วันที่ ๒๔-๓๑ มี.ค. ๖๖ ช่วงที่ ๒ วันที่ ๑ – ๗ เม.ย. ๖๖ ณ ห้องประชุม วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ****นักศึกษาที่ต้องการเก็บชั่วโมงกรรมฐานสามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามวันเวลาดังกล่าว*****

1 2 3 15