นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตรา์ สอบปากเปล่า วิทยานิพนธ์

วันที่ ๑๘-๑๙ กรกฎาคม ที่ผ่านมา นักศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตรา์ สอบปากเปล่า วิทยานิพนธ์ 29 รูป/คน ณ ห้องประชุมวิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันอาทิตย์ ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช จัดกิจกรรมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก โดยพระครูสิริธรรมาภิรัต, ผศ.ดร. รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงานปฐมนิเทศ จากนั้นนักศึกษายังได้พบกับผู้บริหารวิทยาเขต ที่ได้มากล่าวต้อนรับในวันนี้

พิธีฉลองและเบิกเนตรพระพุทธทศพลญาณมุนี พระประจำวิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช สร้างถวายโดย คุณประกอบ มานะจิตต์ และครอบครัว

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา ทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ได้จัดให้มีการสมโภชพระพุทธรูปปางลีลา ขนาดความสูงองค์พระ ๔ เมตร ซึ่งดำเนินการจัดสร้างโดย คุณโยมประกอบ มานะจิตต์ ใช้งบประมาณก่อสร้างทั้งหมด ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท สำเร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ และได้รับพระเมตตาคุณจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระนามว่า “#พระพุทธทศพลญาณมุนี” พร้อมกับประทานอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ อปป. ประดิษฐาน ณ ฐานพระพุทธรูปด้วยวันนี้ทางวิทยาเขตจึงจัดให้มีพิธีสมโภชพระพุทธรูปองค์ฺนี้ขึ้น โดยมีพระเทพวินยาภรณ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๖,๑๗-๑๘ (ธ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีคุณโยมประกอบ มานะจิตต์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และมีบุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกันพร้อมกันนี้ท่านเจ้าคุณพระราชวิสุทธิกวี (เจ้าคุณไมตรี) ได้จัดสร้างพระพุทธทศพลญาณมุนี ขนาดความสูง ๑๔ นิ้ว จำนวน ๓๐๐ องค์ เพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสนี้ และได้ผ่านพิธีพุทธาภิเษกที่ใต้ฐานพระบรมธาตุเจดีย์ รุ่นเสาร์ ๕ เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ […]

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราชเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ รอบที่ ๒

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราชเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ รอบที่ ๒ ให้ผู้มีรายชื่อสอบคัดเลือกแต่ละสาขาวิชา สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ เวลา ๐๙.๐๐ เป็นต้นไป ในวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา(ปริญญาโท-ปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ขอให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อดำเนินการตามประกาศแนบท้าย และดำเนินการขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตพร้อมทั้งการลงทะเบียนออนไลน์และช่องทางการชำระเงิน ตามคู่มือข้างต้น ช่องทางการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา

กิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ พ.ค. ๒๕๖๕ วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราชจัดกิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยมีพระครูสิริธรรมาภิรัต, ผศ.ดร. รองอธิการบดี เป็นประธานต้อนรับและปฐมนิเทศ รวมทั้งคณะผู้บริหารวิทยาเขต คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่วิทยาเขตเข้าร่วมกิจกรรม โดยบุคลากรที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของวิทยาเขตมีทั้งหมด 4 รูป/คน ดั้งนี้ 1. พระครูวินัยธรอธิษฐ์ สุวฑฺโฒ (สุขพานิช), ดร. กรรมการหลักสูตรสาขารัฐศาสตร์ ป.โท/เอก 2. พระปลัดวิสุทธิศรี นนฺทชโย, ดร. กรรมการหลักสูตรสาขาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา 3. ดร.วชิรวิทย์ อิทธิธนาศุภวัชญ์ กรรมการหลักสูตรสาขาสังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์ 4. นายศราวธุ สิทธาอภิรักษ์ นักทรัพยากรบุคคล ทางวิทยาเขตขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รั่ว มมร.ศศ. ขอให้ทุกท่านปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและพาวิทยาเขตเดินหน้าพัฒนาไปด้วยกัน

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราชเรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์ สาขาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา และหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รอบสอง)

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราชเรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์ สาขาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา และหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต(รอบสอง) สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 128 หมู่ 6 ถนนนครศรีฯ-ร่อนพิบูลย์ ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม นครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ 075-809-122, 075-809-128, 0819899690

1 2 3 11