โครงการพัฒนาวารสารสู่ฐาน TCI (ออนไลน์)

เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ได้จัดโครงการพัฒนาวารสารสู่ฐาน TCI เรื่อง ) เทคนิคการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อ   ตีพิมพ์เข้าฐาน TCI โดยใช้โปรแกรม Zoom Meting จำนวน 300 ที่นั่ง และLive ผ่านช่องทางเพจFace Book อีกหนึ่งช่องทางสำหรับท่านที่เข้าห้องซูมไม่ทัน โดยมีพระครูสิริธรรมาภิรัต, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ประธานในพีธี นำกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย และทีมวิทยากร พระครูวินัยธรสุริยา สุริโย,ดร (คงคาไหว) บรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์และมนุษย์วิทยาเชิงพุทธ TCI(ฐาน1) และพระณัฐพงษ์ สิริสุกณฺโณ วิทยากรอีกหนึ่งท่านในภาคบ่าย คือ คุณโกสินธุ์ ศิริรักษ์ บรรณาธิการการจัดการวารสาร WJST มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Sharing