แบบฟอร์ม/คำร้อง

นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดคำร้องและนำส่งงานทะเบียนของวิทยาเขต

ลำดับ ชื่อแบบฟอร์ม/คำร้องดาวน์โหลด
1ทบ.01 ระเบียนประวัตินักศึกษาdownload
2ทบ.02 ทบ.02-แบบขอเพิ่ม-ถอน-วิชาเรียนdownload
3ทบ.03 ใบคำร้องขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษาdownload
4ทบ.04 แบบขอเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิตdownload
5ทบ.05 แบบขอแก้สัญลักษณ์ Idownload
6ทบ.06 แบบขอเลื่อนการสอน – ขอสอบdownload
7ทบ.07 แบบขอเอกสารการศึกษาdownload
8ทบ.08 แบบขอโอนย้าย วิทยาลัย คณะ สาขาวิชาdownload
9ทบ.09 แบบคำร้องขอลงทะเบียน ชำระค่าลงทะเบียนล่าช้าdownload
10ทบ.10 แบบขอลาออกจากการเป็นนักศึกษาdownload
11ทบ.11 แบบลาพักการศึกษา และขอคืนสภาพนักศึกษาdownload
12ทบ.12 แบบคำร้องขอเปิดรายวิชาdownload
13ทบ.13 แบบคำร้องทั่วไปdownload
14ทบ.14 แบบขอเปลี่ยนแปลง คำนำน้านาม ชื่อ สกุลdownload
15ทบ.15 แบบส่งเกรดเพิ่มเติมสำหรับอาจารย์download
16แบบขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีdownload

Sharing