เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศษ.ด.) และหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

สามารถสมัครออนไลน์ เว็บไซต์ http://ssc.mbuslc.ac.th/ และส่งใบสมัครมาที่ วิทยาเขต ที่อยู่ 128 หมู่6 ถ.นครศรีฯ – ร่อนพิบูลย์ ต.นาพรุ อ.พระพรหม นครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐ โทร.๐๗๕-๘๐๙๑๒๘, ๐๗๕-๘๐๙๑๒๙ ต่อ ๒๐๓ ๒๐๔

Sharing