รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๕

เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

หลักสูตร/สาขาที่เปิดรับสมัคร

     1. ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์)

         – หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา

         – หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)  สาขาวิชาการปกครอง

         – หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)  สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา

     2. ภาคนอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์)

         – หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)  สาขาวิชาการปกครอง


สมัครเข้าศึกษาต่อ

Sharing