วันอาทิตย์ ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช จัดกิจกรรมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก โดยพระครูสิริธรรมาภิรัต, ผศ.ดร. รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงานปฐมนิเทศ จากนั้นนักศึกษายังได้พบกับผู้บริหารวิทยาเขต ที่ได้มากล่าวต้อนรับในวันนี้

Sharing