เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา ทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ได้จัดให้มีการสมโภชพระพุทธรูปปางลีลา ขนาดความสูงองค์พระ ๔ เมตร ซึ่งดำเนินการจัดสร้างโดย คุณโยมประกอบ มานะจิตต์ ใช้งบประมาณก่อสร้างทั้งหมด ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท สำเร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ และได้รับพระเมตตาคุณจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระนามว่า “#พระพุทธทศพลญาณมุนี” พร้อมกับประทานอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ อปป. ประดิษฐาน ณ ฐานพระพุทธรูปด้วยวันนี้ทางวิทยาเขตจึงจัดให้มีพิธีสมโภชพระพุทธรูปองค์ฺนี้ขึ้น โดยมีพระเทพวินยาภรณ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๖,๑๗-๑๘ (ธ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีคุณโยมประกอบ มานะจิตต์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และมีบุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกันพร้อมกันนี้ท่านเจ้าคุณพระราชวิสุทธิกวี (เจ้าคุณไมตรี) ได้จัดสร้างพระพุทธทศพลญาณมุนี ขนาดความสูง ๑๔ นิ้ว จำนวน ๓๐๐ องค์ เพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสนี้ และได้ผ่านพิธีพุทธาภิเษกที่ใต้ฐานพระบรมธาตุเจดีย์ รุ่นเสาร์ ๕ เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ที่ผ่านมาสำหรับผู้ที่บริจาคทรัพย์เพื่อจัดตั้งกองทุนสวัสดิการให้กับพระภิกษุสามเณรจำนวน ๔,๙๙๙ บาท จะได้รับพระพุทธรูปบูชาขนาด ๑๔ นิ้วจำนวน ๑ องค์ #ซึ่งกองทุนนี้จัดตั้งขึ้นโดยคณะสงฆ์ธรรมยุตจังหวัดนครศรีธรรมราช มีพระเทพวินยาภรณ์เป็นประธาน มีวัตถุประสงค์ไว้เป็นสวัสดิการสำหรับพระภิกษุสามเณรที่ประสงค์จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา #ท่านผู้ใดประสงค์จะร่วมสมทบจัดตั้งกองทุนสวัสดิการนักศึกษาในครั้งนี้ สามารถติดต่อสั่งจองหมายเลของค์พระที่ต้องการ และโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารออมสิน#กองทุนพุทธบารมีเพื่อสวัสดิการนักศึกษา หมายเลขบัญชี 0202 4901 0313เชิญร่วมสร้างบุญบารมีด้วยการจัดหาทุนและสวัสดิการให้กับพระเณรนักศึกษา ที่ขัดสนทุนทรัพย์แต่มีความประสงค์จะศึกษาเล่าเรียนการให้ความรู้หรือให้การศึกษาแก่คนที่ขาดโอกาส มีอานิสงส์ยิ่งนัก สุดที่จะประมาณได้

Sharing