ประกาศ เรื่องการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (รอบที่ ๒ Quota)

วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช รอบที่ 2 คลิกเลย 👉https://admission.mbu.ac.th/66/?p=univ&id=6

รอบที่ 2 Quota 16 ม.ค. – 2 เม.ย. 66

👉หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา

👉หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง

👉 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4ปี)

👉หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง (ภาคพิเศษ เสาร์ – อาทิตย์)

Sharing