ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา(ปริญญาโท-ปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ขอให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อดำเนินการตามประกาศแนบท้าย

และดำเนินการขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตพร้อมทั้งการลงทะเบียนออนไลน์และช่องทางการชำระเงิน ตามคู่มือข้างต้น

ช่องทางการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา

Sharing