ประกาศ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราชเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ รอบที่ ๒

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราชเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ รอบที่ ๒

ให้ผู้มีรายชื่อสอบคัดเลือกแต่ละสาขาวิชา สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ เวลา ๐๙.๐๐ เป็นต้นไป ในวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

Sharing