ประกาศ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราชเรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์ สาขาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา และหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รอบสอง)

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราชเรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์ สาขาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา และหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต(รอบสอง)

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 128 หมู่ 6 ถนนนครศรีฯ-ร่อนพิบูลย์ ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม นครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ 075-809-122, 075-809-128, 0819899690

Sharing