ประกาศ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราชรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศษ.ด.) และหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ตามที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศษ.ด.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  ไปแล้วนั้น จึงขอประกาศให้บุคคลผู้มีรายชื่อ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เป็นผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

ประกาศ-รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อศึกษาต่อ-สาขาวิชาการบริหารการศึกษา-2564

Sharing