ประกาศการรับสมัครนักศึกษารัดับปริญญาโทสาขาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา ภาคการศึกษา1/2564

ประกาศการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารการ ศึกษาภาคการศึกษา 2564 ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครด้านล่างประกาศ ค่าสมัคร 500.- และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานการโอน เอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราชวัดป่าห้วยพระ หมู่5 ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ 075-809-128ชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภทกระแสรายวัน ชื่อบัญชีเงินรายได้มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราชเลขที่บัญชี 8166024233

ประกาศ-รับสมัคร-ปริญญาโท-สาขาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา

ใบสมัครคัดเลือก-ระดับบัณฑิตศึกษา-2564

Sharing