บุคลากรสำนักงานวิทยาเขต

พระมหาวิชาญ กนฺตสีโล, ดร.
พระมหาวิชาญ กนฺตสีโล, ดร.
ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต
Read more
นางจิตรา อุนจะนำ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์แผนและนโยบาย
นายวิทยา ระน้อมบำรุง
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
นายมนต์ชัย ทองสม
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางกุสุมา ทองเอียง
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวสุธิดาลักษมี ปิยภัทรมงคล
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวปิยรัตน์ นาคพุ่ม
นักวิชาการเงินและบัญชี
นายจันทร์ทอง พิชคุณ
นักการภารโรง
นายเชาวลิต ระน้อมบำรุง
พนักงานขับรถ
นายศุภกฤต คงแป้น
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่งานพัสดุและครุภัณฑ์
นางสาวสิริณา ชูยงค์
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการวิทยาเขต
นายวิศรุตฆ์ คงจันทร์
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่งานอาคารสถานที่
นายสมพร เกื้อสงค์
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ
นางสาวภัสราภร์ นวลวัฒน์
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ
Sharing