บุคลากรสำนักงานวิทยาเขต

พระมหาวิชาญ กนฺตสีโล, ดร.
พระมหาวิชาญ กนฺตสีโล, ดร.
ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต
Read more
นางจิตรา อุนจะนำ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์แผนและนโยบาย
นายประเสริฐ เนาวพล
นักวิชาการพัสดุ
นายมนต์ชัย ทองสม
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางกุสุมา ทองเอียง
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวสุธิดาลักษมี ปิยภัทรมงคล
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวปิยรัตน์ นาคพุ่ม
นักวิชาการเงินและบัญชี
นายจันทร์ทอง พิชคุณ
นักการภารโรง
นายเชาวลิต ระน้อมบำรุง
พนักงานขับรถ
นายศุภกฤต คงแป้น
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่งานพัสดุและครุภัณฑ์
- -
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการวิทยาเขต
รอตำแหน่ง
นายวิศรุตฆ์ คงจันทร์
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่งานอาคารสถานที่
นายสมพร เกื้อสงค์
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ
นางสาวภัสราภร์ นวลวัฒน์
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ
Sharing