บุคลากรศูนย์บริการวิชาการ

พระครูธรรมจักรเจติยาภิบาล ดร.
พระครูธรรมจักรเจติยาภิบาล ดร.
ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ(รก.)
Read more
- -
นักวิชาการศึกษา ปฏบัติหน้าที่งานห้องสมุด
รอบรรจุแต่งตั้ง
นายวิทยา ระน้อมบำรุง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวสุดารัตน์ บุญมี
บรรณารักษ์
นายเทียน ศรีลา
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่งานโสตและทัศนูปกรณ์
นายสราวุธ ธรนิล
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่งานโครงการพระสอนศีลธรรม
นางสาวมัณฑนา จันทรุมาศ
นักเทคโนโลยีการศึกษา
Sharing