บุคลากรวิทยาลัยศาสนศาสตร์

พระครูสิริธรรมาภิรัต, ผศ.ดร.
พระครูสิริธรรมาภิรัต, ผศ.ดร.
ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์(รก.)
Read more
พระราชวิสุทธิกวี
อาจารย์ประจำ
ดูผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย >คลิกที่รูปได้เลย<
พระครูปริยัติวุฒิธาดา
อาจารย์พิเศษประจำ
ดูผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย >คลิกที่รูปได้เลย<
พระมหาประทิ่น เขมจารี
อาจารย์พิเศษประจำ
ดูผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย >คลิกที่รูปได้เลย<
พระปลัดสุริยา อาภาโค
อาจารย์พิเศษประจำ
ดูผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย >คลิกที่รูปได้เลย<
พระครูธีรธรรมานุยุต
อาจารย์พิเศษประจำ
ดูผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย >คลิกที่รูปได้เลย<
พระมหาโยธิน มหาวีโร(มาศสุข)
อาจารย์พิเศษประจำ
ดูผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย >คลิกที่รูปได้เลย<
พระมหาเอกกวิน ปิยวิโร
อาจารย์ประจำ
ดูผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย >คลิกที่รูปได้เลย<
พระมหาอภิพงค์ ภูริวฑฺฒโน
อาจารย์พิเศษประจำ
ดูผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย >คลิกที่รูปได้เลย<
นายธีรักษ์ หนูทองแก้ว
อาจารย์ประจำ
ดูผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย >คลิกที่รูปได้เลย<
ดร.สันติ อุนจะนำ
อาจารย์/หัวหน้าฝ่ายบริหารวิทยาลัย
ดูผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย >คลิกที่รูปได้เลย<
ดร.บุญส่ง ทองเอียง
อาจารย์ประจำ
ดูผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย >คลิกที่รูปได้เลย<
รศ.ดร.กันตภณ หนูทองแก้ว
อาจารย์ประจำ
ดูผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย >คลิกที่รูปได้เลย<
รศ.ดร.เดชชาติ ตรีทรัพย์
อาจารย์ประจำ
ดูผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย >คลิกที่รูปได้เลย<
ผศ.ดร.ทิพมาศ เศวตวรโชติ
อาจารย์ประจำ/หัวหน้าฝ่ายจัดการศึกษา
ดูผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย >คลิกที่รูปได้เลย<
ผศ.ดร.ปัณณพงศ์ วงศ์ณารี
อาจารย์ประจำ
ดูผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย >คลิกที่รูปได้เลย<
ผศ.ดร.สรัญญา แสงอัมพร
อาจารย์ประจำ
ดูผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย >คลิกที่รูปได้เลย<
นางจินตนา กะตากูล
อาจารย์ประจำ
ดูผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย >คลิกที่รูปได้เลย<
ดร.สุปรีชา ชำนาญพุฒิพร
อาจารย์ประจำ
ดูผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย >คลิกที่รูปได้เลย<
รศ.สมเกียรติ ตันสกุล
อาจารย์พิเศษประจำ
ดูผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย >คลิกที่รูปได้เลย<
นายภาควัฒ ปล้องสุวรรณ
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ปฎิบัติงานระบบบริการการศึกษา
ดูผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย >คลิกที่รูปได้เลย<
นายจิรพัฒน์ เผือแก้ว
เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษา
ดูผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย >คลิกที่รูปได้เลย<
นางสาวละออง สิทธิฤกษ์
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการวิทยาลัย
นางจิราพร อุไรกุล
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่งานบัณฑิตวิทยาลัย
นายชุติเดช สุวรรณมณี
เจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล

Sharing