ติดต่อเรา

ข้อมูลการติดต่อ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

เลขที่ 128 หมู่ 6 ถนนนครศรีฯ-ร่อนพิบูลย์ ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม นครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 075-809-122, 075-809-128 , 075-809-129, 075-809-578

โทรสาร 075-809-511 E-mail : ssc@mbu.ac.th

ศูนย์ประสานงานสงขลา 47/6 ถนนลพบุรีราเมศวร์ ตำบลน้ำย้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90000

เบอร์ติดต่อ 074-550366, 085-78051453.

ศูนย์ประสานงานสุราษฎร์ธานี วัดธรรมบูชา 143/1 ถนนชนเกษม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

Sharing