ตารางเรียนนักศึกษาและปฏิทินการศึกษา

ตารางเรียนระดับบัณฑิตศึกษา 2/2564

ตารางเรียน 2/64 ปริญญาตรี-พุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา

ตารางเรียน 2/64 ปริญญาตรี-สาขาการสอนสังคม

ตารางเรียน 2/64 ปริญญาตรีภาคปกติ-สาขาการปกครอง

ตารางเรียน 2/64 ปริญญาตรีภาคนอกเวลาราชการ-สาขาการปกครอง

ตารางเรียน 1-64 ปริญญาตรี-พุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา

ตารางเรียน 1-64 ปริญญาตรี-สาขาการสอนสังคม

ตารางเรียน 1-64 ปริญญาตรีภาคปกติ-สาขาการปกครอง

ตารางเรียน 1-64 ปริญญาตรีภาคนอกเวลาราชการ-สาขาการปกครอง

ตารางเรียนบัณฑิตปริญญาโท 1-64 สาขาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา

ตารางเรียนบัณฑิต 1-64 สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์

ตารางเรียนบัณฑิต 1-64 บริหารการศึกษา

ตารางเรียนบัณฑิต 1-64 รัฐศาสตร์

Sharing