ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔

1-ประกาศสอบปลายภาค-1-2564-มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย-วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

ลำดับ หลักสูตร/สาขาวิชาดาวน์โหลด
11-ตารางสอบ1-64-การปกครอง-นอกเวลาทำการ-ห้องเรียนที่ 1download
22-ตารางสอบ1-64-การปกครอง-นอกเวลาทำการ-ห้องเรียนที่ 2download
33-ตารางสอบ1-64-การปกครอง-นอกเวลาทำการ-ห้องเรียนที่ 3download
44-ตารางสอบ1-64-การสอนสังคม-ปกติdownload
55-ตารางสอบ1-64-การปกครอง-ปกติ-ห้องเรียนที่ 1download
66-ตารางสอบ1-64-การปกครอง-ปกติ-ห้องเรียนที่ 2download
77-ตารางสอบ1-64-การปกครอง-ปกติ-ห้องเรียนที่ 3download
88-ตารางสอบ1-64-พุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา-ปกติdownload
Sharing