งานบัณฑิตวิทยาลัย

ข่าวบัณฑิตศึกษา


อาจารย์ประจำหลักสูตรมหาบัณฑิต

  • สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา
  • สาขาวิชาสังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์
  • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  • รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.)

าจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

  • สาขาวิชาสังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์(ปร.ด.)
  • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ศษ.ด.)
  • รัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (ร.ด.)

Sharing