ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ที่ได้ผ่านการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๓ ท่าน

ขอแสดงความยินดี

ในนามมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราชรู้สึกภาคภูมิใจและ ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ที่ได้ผ่านการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๓ ท่าน คือ

๑. คุณอารีย์ รัตนพันธ์
๒. คุณวัชระ ส้มแป้น
๓. คุณพิชาภพ ศรีทองมาศ

นับเป็นโอกาสดีที่ให้ท่านทั้ังสาม ได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคมประเทศชาติและพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะการสร้างคนให้มีคุณภาพให้กับสังคมไทย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยที่เป็นมากกว่ามหาวิทยาลัย
ให้ความรู้ ให้โอกาส ให้แสงสว่างทางสติปัญญา
เพื่อพัฒนาคน พัฒนาชาติ และพระพุทธศาสนา

Sharing