ขอเชิญเสนอราคาค่าครุภัณฑ์ ประจำปี 2564

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช จังหวัดนครศรีธรรมราชจะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒๙ รายการ มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจ เข้ายื่นข้อเสนอได้ด้วยตนเองในเวลาราชการ หรือยื่นข้อเสนอผ่านทางไปรษณีย์ ที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช (ภายในวัดป่าห้วยพระ) หมู่ที่ ๕ ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช๘๐๐๐๐ หรือยื่นเอกสารผ่าน E-mail ที่ ssc@mbu.ac.th ภายใน วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔

หนังสือเชิญเสนอราคา

Sharing