กิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ พ.ค. ๒๕๖๕ วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราชจัดกิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยมีพระครูสิริธรรมาภิรัต, ผศ.ดร. รองอธิการบดี เป็นประธานต้อนรับและปฐมนิเทศ รวมทั้งคณะผู้บริหารวิทยาเขต คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่วิทยาเขตเข้าร่วมกิจกรรม โดยบุคลากรที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของวิทยาเขตมีทั้งหมด 4 รูป/คน ดั้งนี้

1. พระครูวินัยธรอธิษฐ์ สุวฑฺโฒ (สุขพานิช), ดร. กรรมการหลักสูตรสาขารัฐศาสตร์ ป.โท/เอก

2. พระปลัดวิสุทธิศรี นนฺทชโย, ดร. กรรมการหลักสูตรสาขาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา

3. ดร.วชิรวิทย์ อิทธิธนาศุภวัชญ์ กรรมการหลักสูตรสาขาสังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์

4. นายศราวธุ สิทธาอภิรักษ์ นักทรัพยากรบุคคล

ทางวิทยาเขตขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รั่ว มมร.ศศ. ขอให้ทุกท่านปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและพาวิทยาเขตเดินหน้าพัฒนาไปด้วยกัน

Sharing