กำหนดการสอบปลายภาคและตารางสอบปลายภาค ๒/๒๕๖๔ (ระดับปริญญาตรี)

กำหนดการสอบปลายภาค
ลำดับ หลักสูตร/สาขาวิชาดาวน์โหลด
1ตารางสอบปลายภาค-2-64-สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา-ปกติdownload
2ตารางสอบปลายภาค-2-64-สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา-ปกติdownload
3ตารางสอบปลายภาค-2-64-สาขาวิชาการปกครอง- ปกติ download
4ตารางสอบปลายภาค-2-64-สาขาวิชาการปกครอง-นอกเวลาทำการdownload
Sharing