การอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ สำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

การอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ช่วงที่ ๑ วันที่ ๒๔-๓๑ มี.ค. ๖๖

ช่วงที่ ๒ วันที่ ๑ – ๗ เม.ย. ๖๖

ณ ห้องประชุม วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

****นักศึกษาที่ต้องการเก็บชั่วโมงกรรมฐานสามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามวันเวลาดังกล่าว*****

Sharing