การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา (รับรองตามเกณฑ์ พ.ศ. ๒๕๕๗)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ได้รับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา (รับรองตามเกณฑ์ พ.ศ. ๒๕๕๗) ในหลักสูตร ปริญญาโททางการศึกษา (วิชาชีพบริหาร) และ หลักสูตร ปริญญาเอกทางการศึกษา(วิชาชีพบริหาร) รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษาในสาขาดังนี้

• หลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตร ๒ ปี)

• หลักสูตร ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตร ๓ ปี)

Sharing