การผ่อนผันทหาร สำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ภายใน มมร.วิทยเขตศรีธรรมาโศกราช ประจำปี 2564

แจ้งนักศึกษาทุกรูป/คน เรื่องขอยื่นเอกสารในการผ่อนผันทหาร สำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ภายใน มมร.วิทยเขตศรีธรรมาโศกราช ที่มีความประสงค์ขอยื่นการผ่อนผันทหาร ประจำปี นำส่งเอกสารภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2564 นี้ โดยมีรายละเอียด และเอกสาร ดังนี้

 1. เอกสารที่ต้องนำส่ง
  1.1 สำเนา สด.9 (หน้า-หลัง) จำนวน 3 ฉบับ
  1.2 สำเนา สด.35 (หมายเรียก) จำนวน 3 ฉบับ ติดต่อขอรับได้ที่สัสดีอำเภอ/สัสดีเขต ตามภูมิลำเนาทหาร
  1.3 สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 3 ฉบับ
  1.4 สำเนาบัตรนักศึกษา จำนวน 3 ฉบับ (กรณียังไม่ได้ทำบัตร แบบรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว มา 2 รูป)
  1.5 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 3 ฉบับ
  1.6 ใบเปลี่ยนชื่อ(ถ้ามี)
  (เอกสารทุกฉบับให้นักศึกษาเซ็นต์ลายมือชื่อสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย)
 2. ดำเนินการดังนี้
  2.1 โดยให้นักศึกษายื่นคำร้องขอผ่อนและจะส่งเอกสารที่ Google ฟอร์ม และรวมไฟล์แสกนเป็นไฟล์ PDF แนบมาก่อน ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3I536v_9FWJ1OCb8IHv-xYkuqvEMzZFRUSGn5VgH_RgNnYQ/viewform
  2.2 นำส่งด้วยตัวเอง หรือหากไม่สะดวกในการเดินทางมายื่นเอกสาร ให้ทำการจัดส่งมาที่มหาวิทยาลัย โดยจ่าหน้าซองถึง
  ฝ่ายทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช เลขที่ 128 หมู่ 6 ถนนนครศรีฯ-ร่อนพิบูลย์ ตำบลนาพรุ อำเภอพพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Sharing