ลิงค์หน่วยงาน

มมร ส่วนกลาง

มมร ส่วนกลาง

คณะ

วิทยาเขต

หน่วยงานภายใน มมร

สถิติ

ผู้ชม
11
เนื้อหา
130
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
128246

Facebook


มาร์ช  มมร  ศรีธรรมาโศกราช ๑

มาร์ช  มมร  ศรีธรรมาโศกราช ๒

มาร์ช  มมร  ศรีธรรมาโศกราช ๓
      มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ดำเนินการด้านการประกันคุณภาพภายใน ตามนโยบายและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา และมีผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตกำกับดูแลงานโดยตรง ซึ่งมีกลไกการดำเนินงานในรูปคณะกรรมการรับผิดชอบการดำเนินงาน โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจำวิทยาเขตศรีธรรมาโศกราชขึ้นมา เพื่อดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

      ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราชก็ได้รับการประเมินของคณะกรรมการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑ โดยคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยอย่างเป็นทางการและเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับ การดำเนินงานยังไม่ได้คุณภาพ (คะแนน ๑.๓๖)
      การประเมินมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศีรธรรมาโศกราช ซึ่งเป็นการประเมินตนเอง เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑ เป็นการนำเสนอข้อมูลเนื้อหาและผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน โดยจำแนกเป็น ๙ องค์ประกอบ ๔๐ ตัวบ่งชี้ เป็นเนื้อหาส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรับประกันคุณภาพการประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งข้อมูลต่างๆ เพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาตามมาตรฐานและพันธกิจของสถาบัน จะเกิดประโนชน์ต่อมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราชในการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ จะเป็นข้อมูลในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน อันจะนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในลำดับต่อไป

      ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรี-ธรรมาโศกราช มีองค์ประกอบหลักของระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ๓ ส่วน ดังนี้
๑. การควบคุมคุณภาพภายในระดับหน่วยงาน
๒. การประกันคุณภาพภายในโดยมหาวิทยาลัย เพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (internal quality assessment) ซึ่งเป็นการประเมินเชิงคุณภาพ (qualitative assessment) เพื่อให้ได้ทราบถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคุณภาพของการดำเนินงานการประกันคุณภาพ จุดแข็ง จุดอ่อน แนวทางแก้ไข แนวทางเสริม ให้สามารถนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์และใช้เป็นแนวทางพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพยิ่งขึ้น โดยมีกระบวนการดังนี้
      ๒.๑ ส่งเสริมให้มีการประกันคุณภาพภายในระดับวิทยาเขต / หน่วยงาน
      ๒.๒ จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ของวิทยาเขตและศูนย์การศึกษา เพื่อรายงานผลการดำเนินงานต่อมหาวิทยาลัยและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
      ๒.๓ มีการประเมินคุณภาพภายในประจำปีและนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
๓. การประเมินคุณภาพภายนอก ดำเนินการโดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพื่อนำไปสู่การรับรองคุณภาพและมาตรฐานของมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสองแล้ว ซึ่งอยู่ในระดับดี (๔.๑๒)

วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ได้มีนโยบายให้สถาบันนำตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบคุณภาพที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัย หรือใช้ตามคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และผนวกมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของ สมศ. และผลการรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (ตามรายองค์ประกอบ ๙ ด้านของ สกอ.) โประเมินมาใช้ในการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ ต่อไป

ปีการศึกษา ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยกำหนดให้วิทยาเขตมีการดำเนินการงานประกันคุณภาพการศึกษา ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยกำหนดช่วงเวลาในการประเมิน ดังนี้ ใช้ข้อมูลประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ (๑ มิถุนายน ๒๕๕๒ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓) และใช้ข้อมูลประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒)
กำหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้แบ่งเป็น ๓ ระดับ ตามเกณฑ์ของ สกอ. มีคะแนนตั้งแต่ ๑ ถึง ๓ โดยมีความหมายดังนี้
คะแนน ๑ หมายถึง มีการดำเนินการตามตัวบ่งชี้ที่กำหนดบางส่วนและต่ำกว่ามาตรฐานที่ควรจะเป็น หรือผลการดำเนินงานต่ำกว่ามาตรฐานที่ควรจะเป็น
คะแนน ๒ หมายถึง มีการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่กำหนดในระดับที่ยอมรับได้และใกล้เคียงกับมาตรฐาน หรือมีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงมาตรฐาน
คะแนน ๓ หมายถึง มีการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่กำหนดครบถ้วนเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด หรือมีผลการดำเนินงานที่ได้มาตรฐาน
ในกรณีที่ยังไม่มีการดำเนินการหรือไม่มีผลการดำเนินงานหรือผลการดำเนินงานไม่ถึงเกณฑ์การประเมินคะแนน ๑ ให้ถือว่าได้คะแนน ๐
โครงสร้างการแบ่งส่วนงานและการบริหาร
          การจัดรูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัย เป็นการจัดตามความในมาตราที่เกี่ยวข้องในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และเป็นการจัดตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐตามความในมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศง ๒๕๔๐ ที่กำหนดให้รัฐมนตรี (กระทรวงศึกษาธิการ) มีอำนาจและหน้าที่กำกับดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในมาตราที่ ๖ คือ "วัตถุประสงค์ให้การศึกษา วิจัยส่งเสริม และการให้บริการทางพระพุทธศาสนา แก่พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ รวมทั้งการบำรุงศิลปวัฒนธรรม
          การจัดโครงสร้างและระบบการบริหารมหาวิทยาลัย ในแต่ละหน่วยงานหรือองค์กรมีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามความในมาตรานั้นๆ โดยอาจจำแนกองค์กรหรือหน่วยงานหลักๆ ได้ดังนี้
                ๑) สภามหาวิทยาลัย
                ๒) สภาวิชาการ
                ๓) สำนักงานอธิการบดี
                ๔) สำนักงานวิทยาเขต
                ๕) บัณฑิตวิทยาลัย
                ๖) คณะ
                ๗) สถาบัน
                ๘) สำนัก
                ๙) ศูนย์
                ๑๐) วิทยาลัย

โครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในของวิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช 
org structure

ก. สำนักงานวิทยาเขต
มีผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต เป็นผู้กำกับดูแลปฏิบัติหน้าที่ตามที่ รองอธิการบดีวิทยาเขตและผู้ช่วยอธิการบดีมอบหมาย ดำเนินกิจการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย บริหารงบประมาณ เพื่อกิจการของวิทยาเขต บริหารงานบุคคล งานการเงินและการบัญชี การติดตามประสานงานแผนและงบประมาณ และหน้าที่อย่างอื่นตามที่รองอธิการบดีวิทยาเขตมอบหมาย โดยมีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบ ดังนี้

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

มีหัวหน้าฝ่ายบริหารเป็นผู้ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. งานประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ดังนี้
1) แจ้งข่าวความเคลื่อนไหวภายในมหาวิทยาลัย
2) ติดต่อประสานงานด้านสื่อมวลชน
3) เขียนข่าว ป้ายโฆษณา แผ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ตามที่ได้รับมอบหมาย
4) ติดตามข่าวสาร หรือข้อมูลจากมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาต่างๆ และนำมาเผยแพร่
5) แจ้งข่าวสาร และประกาศของทางราชการ
6) หน้าที่อย่างอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๒. งานสารบรรณ มีหน้าที่ดังนี้
1) จัดลงทะเบียน รับ-ส่ง หนังสือราชการของวิทยาเขต
2) จัดเก็บหนังสือเอกสารราชการและเอกสารอื่นๆ ที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
3) ดำเนินการจัดส่งหนังสือภายในและภายนอก
4) ทำหน้าที่กรองงานเอกสารก่อนนำเสนอรองอธิการบดีลงนาม
5) ร่างและจัดพิมพ์หนังสือ คำสั่ง ประกาศและระเบียบต่างๆ ของวิทยาเขต
6) ควบคุมและให้บริการ การใช้โทรศัพท์ โทรสาร เครื่องถ่ายเอกสารและอุปกรณ์สำนักงาน
7) ดำเนินงานธุรการตามที่ได้รับมอบหมาย ตามระเบียบงานสารบรรณของมหาวิทยาลัย
8) หน้าที่อย่างอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๓. งานบริหารงานบุคคล มีหน้าที่ดังนี้
1) จัดทำงบเวลา งบเงินเดือนของบุคลากร
2) ดำเนินการบรรจุ การโอนย้าย การลาทุกประเภทตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
3) จัดทำทะเบียนประวัติบุคลากร ดำเนินการลงโทษทางวินัย การขอเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการ การปรับลดเงินเดือนและออกหนังสือรับรองให้บุคลากร
4) จัดทำรายงานทำงาน บันทึกเวลาการทำงาน วันลา และวันขาดเสนอรองอธิการบดีเป็นรายเดือน
5) จัดทำสถิติบุคลากร เช่น การขาด การลา การมาสาย ผลงาน การผ่านงาน
6) ปฏิบัติงานตามระเบียบบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
7) หน้าที่อย่างอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๔. งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่ดังนี้
1) ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี ทั้งในงบประมาณและนอกงบประมาณ
2) ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
3) จัดทำฎีกาเบิกเงิน จัดทำบัญชีเบิกจ่ายจากส่วนกลาง
4) จัดทำบัญชีงบดุลรายปี
5) ควบคุมยอดงบประมาณ และเงินทดรองจ่าย และเบิกจ่ายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
6) ดูแลและให้บริการด้านสวัสดิการแก่บุคลากร
7) ดำเนินงานตามระเบียบบริหารการเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมาย
8) หน้าที่อย่างอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๕. งานพัสดุ มีหน้าที่ ดังนี้
1) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามงบประมาณแหล่งต่างๆ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
2) จัดลงทะเบียน การจัดเก็บ การซ่อมบำรุงรักษา การเบิกจ่าย การยืม และการจำหน่วยวัสดุครุภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย
3) ควบคุมดูแลห้องเก็บพัสดุครุภัณฑ์ของวิทยาเขต
4) ติดตามเรื่องการตรวจรับเพื่อเบิกจ่ายเงิน
5) ดำเนินการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ และเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง
6) ทำรายงานขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง
7) จัดเตรียมหลักฐานเกี่ยวกับการทำสัญญา จัดซื้อจัดจ้าง
8) สำรวจ ตรวจนับพัสดุ ประจำปี
9) หน้าที่อย่างอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๖. งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ มีหน้าที่ ดังนี้
1) ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลโครงสร้างอาคารสถานที่ งบประมาณ และประเภทการก่อสร้างเพื่อจัดทำงบประมาณซ่อมแซมหรือต่อเติม
2) ดูแลความปลอดภัย ความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายใน และภายนอกอาคารเรียน สนามหญ้า สวนหย่อม ต้นไม้ และไม้ประดับ
3) จัดหา/บริการสถานที่ประชุม/อบรม/สัมมนาและตกแต่งสถานที่ในงานพิธีของวิทยาเขต
4) จัดเก็บรวบรวมงานด้านสถาปัตย์และแบบก่อสร้าง
5) ให้ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งแวดล้อมภายในวิทยาเขต
6) ดำเนินการซ่อมแซมตกแต่งยานพาหนะ
7) ซ่อมบำรุง รักษา และบริการการใช้รถยนต์แก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่ในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ
8) รวบรวมหลักฐานการใช้รถยนต์ หลักฐานการซ่อมแซมและใบเสร็จค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อเสนอขอตั้งเบิกงบประมาณ
9) ดำเนินการต่อทะเบียนรถยนต์ และการโอนตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
10) หน้าที่อย่างอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๗. งานติดตามและประสานงาน มีหน้าที่ ดังนี้
1) ดำเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
2) ทำหน้าที่ประสานงานเกี่ยวกับเรื่องของวิทยาเขต
3) ควบคุมและวิเคราะห์การจัดทำงบประมาณ
4) เร่งรัด และติดตามเรื่องที่วิทยาเขตเสนอ
5) เสนองานตามคำสั่งอธิการบดีและรองอธิการบดีวิทยาเขต
6) หน้าที่อย่างอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๘. งานแผนและงบประมาณ มีหน้าที่ดังนี้
1) รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านต่างๆ ของวิทยาเขต ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งด้านการบริหาร การสนับสนุนด้านการเรียนการสอนและใช้ทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งการจัดทำรายงานประจำปีของวิทยาเขต
2) พิจารณาวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาว รับผิดชอบการประเมิน และการปฏิบัติตามแผนรวมทั้งศึกษาวิเคราะห์หาแนวทางปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานพัฒนาของมหาวิทยาลัย
3) หน้าที่อย่างอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๙. งานด้านประกันคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่ดังนี้
1) ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามนโยบายมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2) รวบรวมข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
3) จัดเก็บเอกสาร ข้อมูล แยกเรื่องตามความจำเป็นเพื่อเป็นเอกสารประกอบตัวบ่งชี้ เพื่อสะดวกในการทำรายงานประจำปี
4) จำทำรายงานประจำปี ส่งต้นสังกัดตามกำหนด
5) มีหน้าที่อย่างอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ข. ศูนย์บริการวิชาการ
มีผู้อำนวยการศูนย์เป็นผู้กำกับดูแลและรับผิดชอบ ทำหน้าที่ตามที่รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตมอบหมายมีภารกิจในการให้การบริการวิชาการประชาสัมพันธ์ การวิจัย การเผยแผ่ผลงาน การอบรมสัมมนาและข้อมูลสารสนเทศ ดำเนินงานบริการวิชาการแก่ชุมชน ดังนี้

ฝ่ายบริหารทั่วไปและบริการวิชาการ

มีหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปและบริการวิชาการเป็นผู้ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานดังนี้

๑. งานธุรการ มีหน้าที่ดังนี้
1) ทำหน้าที่เป็นสารบรรณของศูนย์บริการวิชาการ
2) ทำหน้าที่เป็นสารบรรณของศูนย์บริการวิชาการ
3) ร่างและพิมพ์หนังสือโต้-ตอบกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
4) ผลิตเอกสารและตรวจทานเอกสารในศูนย์บริการวิชาการ
5) ประสานงานกับงานสารบรรณสำนักงานวิทยาเขต
6) หน้าที่อย่างอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๒. งานฝึกอบรมและพัฒนา มีหน้าที่ดังนี้
1) ดำเนินงานเกี่ยวกับการอบรม ประชุมและสัมมนาของวิทยาเขต
2) จัดทำโครงการฝึกอบรม เตรียมเอกสารประกอบการบรรยาย ประสานงานเกี่ยวกับการฝึกอบรม รวมทั้งการประเมินของโครงการ
3) จัดหลักสูตรอบบรมโครงการระยะสั้นเพื่อนำผลสู่การพัฒนาวิทยาเขต
4) จัดทำแผนพัฒนา/โครงการ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
5) จัดทำคำของบประมาณและแผนปฏิบัติการประจำปีตามที่ได้รับมอบหมาย
6) หน้าที่อย่างอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๓. งานประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ดังนี้
1) จัดทำนิทรรศการเผยแผ่ความรู้และกิจกรรมสำคัญของมหาวิทยาลัย
2) จัดทำวารสารหรือจุลสาร เพื่อเผยแพร่กิจกรรมและเผยแพร่รายงานประจำปี
3) เขียนข่าว ป้ายโฆษณา แผ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4) ติดตามข่าวสาร ข้อมูลจากมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาต่างๆ นำมาเผยแผ่
5) แจ้งข่าวสาร และประกาศของทางราชการ
6) หน้าที่อย่างอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๔. งานวิจัย/ข้อมูลสถิติและสารสนเทศ มีหน้าที่ ดังนี้
1) ประสานงานเกี่ยวกับการวิจัยและศูนย์สารสนเทศในส่วนกลาง
2) เก็บรวบรวม ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน เช่น นักศึกษา บุคลากรโปรแกรมการศึกษา งบประมาณและอาคารสถานที่
3) เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย
4) จัดหาทุนอุดหนุนการวิจัย ในงบประมาณและนอกงบประมาณ และนำเสนอโครงการวิจัย
5) วิเคราะห์ความพร้อมในการเปิดหลักสูตรใหม่และหน่วยงานใหม่
6) ดูแลเรื่องการให้บริการเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ เช่น ประวัติความเป็นมา เจ้าหน้าที่ นักศึกษา อาจารย์ โปรแกรมการศึกษา อาคารและสถานที่ ฯลฯ
7) ดูแลเรื่องสถิติข้อมูลต่างๆ โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
8) ให้ข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
9) จัดทำสารสนเทศและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงาน
10) ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลบัณฑิตที่จบการศึกษาออกไป
11) ติดตามและประเมินผลกิจกรรมโครงการของผู้บริการ เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารงาน
12) หน้าที่อย่างอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๕. งานห้องสมุด มีหน้าที่ ดังนี้
1) วิเคราะห์หมวดหมู่และทำบัตรรายการ
2) ระวังรักษาหนังสือ สำรวจและตรวจสอบและทำบันทึกรายงาน
3) จัดหนังสือและสิ่งตีพิมพ์ให้สะดวกแก่การใช้
4) บริการให้ยืม – รับคืนหนังสือ บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
5) บริการเครื่องถ่ายเอกสาร บริการหนังสือจองและหนังสือสำรอง
6) บริการแนะนำการใช้ห้องสมุดและบริการจัดทำรายชื่อหนังสือ
7) หน้าที่อย่างอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๖. งานโสตทัศนูปกรณ์และสื่อ มีหน้าที่ ดังนี้
1) ควบคุมดูแลและให้บริการห้องโสตทัศนศึกษาและโสตทัศนูปกรณ์
2) จัดเก็บบำรุงรักษาสื่อการเรียนการสอน
3) ผลิตสื่อเพื่อบริการนักศึกษา
4) เก็บภาพและถ่ายภาพกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาเขต ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
5) นิเทศการใช้อุปกรณ์แก่เจ้าหน้าที่และอาจารย์ก่อนใช้งาน
6) บริการเครื่องเสียงและอุปกรณ์โสตทัศนศึกษาทั้งในและนอกสถานที่
7) หน้าที่อย่างอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ค. วิทยาลัยศาสนศาสตร์
มีผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์เป็นผู้กำกับดูแล และรับผิดชอบ ทำหน้าที่ตามที่รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตมอบหมาย มีภารกิจในการจัดการศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เสริมสร้างให้อาจารย์มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ โดยให้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะความเป็นครู ส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตออกสู่สังคม การติดตามประเมินผลการศึกษา และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอน และหน้าที่อย่างอื่นตามที่รองอธิการบดีวิทยาเขตมอบหมาย โดยมีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบ ดังนี้

๑. ฝ่ายบริหาร
มีหัวหน้าฝ่ายบริหารเป็นผู้ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตามสายบังคับบัญชาดังนี้

๑.๑ งานทะเบียนและวัดผล มีหน้าที่ดังนี้
1) ดำเนินการรับขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่และออกบัตรนักศึกษา
2) ดำเนินการจัดทำและออกเอกสารสำคัญแก่ผู้สำเร็จการศึกษาและใบรับรอง
3) ดำเนินการจัดทำเอกสาร หลักฐาน ข้อมูลประวัติการศึกษา
4) ตรวจสอบวุฒิการศึกษา คุณสมบัติทางการศึกษาของนักศึกษา
5) ดำเนินการรวบรวม ติดตามตรวจสอบเอกสารผลการสอบรายวิชาและแจ้งผลการสอบ
6) ดำเนินการขออนุมัติปริญญาบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
7) หน้าที่อย่างอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๑.๒ งานกิจการนักศึกษา มีหน้าที่ดังนี้
1) ดำเนินการรับสมัครสัมภาษณ์นักศึกษาและจัดทำบันทึกถ้อยคำ
2) ให้คำปรึกษา ควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมของชมรม กลุ่มนักศึกษาพร้อมทั้งส่งเสริมงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
3) ดำเนินการจัดปฐมนิเทศปัจฉิมนิเทศนักศึกษา จัดห้องสอบ และประสานงานการประสาทปริญญา ตลอดถึงประสานกับกองกิจกรรมนักศึกษาภายนอกสถาบัน
4) ให้การแนะนำ ให้การปรึกษาแก่นักศึกษาในการตัดสินใจเลือกศึกษาการโอน การย้ายคณะ วิชา และการยื่นคำร้องต่างๆ
5) ดำเนินการสอบสวนความประพฤตินักศึกษาผู้กระทำผิดระเบียบและลงโทษ
6) รวบรวมเอกสารเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ เผยแพร่แก่นักศึกษาและวินิจฉัยระเบียบวินัยเพื่อคุ้มครองสิทธินักศึกษา
7) จัดเก็บประวัติและภูมิหลังนักศึกษา
8) ดำเนินการจัดกิจกรรมระหว่างปิดภาคเรียน ภาคฤดูร้อน เวลาว่างและในโอกาสต่างๆ
9) จัดทำแผนระยะ ๓–๕ ปี เพื่อรองรับนักศึกษา ตามแผนพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัย และนำเสนอคณะกรรมการประจำวิทยาเขต
10) จัดทำทำเนียบนักศึกษาทุกรุ่นไว้เป็นหลักฐาน
11) ดูแลและประสานงานเกี่ยวกับการปฏิบัติศาสนกิจ/ปฏิบัติงานของนักศึกษา
12) หน้าที่อย่างอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๑.๓ งานธุรการ/การพิมพ์ มีหน้าที่ ดังนี้
1) ทำหน้าที่เป็นสารบรรณของวิทยาลัยศาสนศาสตร์
2) ร่างและพิมพ์หนังสือ โต้ – ตอบ กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
3) ผลิตเอกสารและตรวจทานเอกสารในวิทยาลัย
4) ประสานงานกับสารบรรณสำนักงานวิทยาเขต
5) จัดพิมพ์/บันทึกเอกสารประกอบการสอน/คำบรรยายของอาจารย์สอน
6) หน้าที่อย่างอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๒. ฝ่ายจัดการศึกษา
มีหัวหน้าฝ่ายจัดการศึกษาเป็นผู้ควบคุมดูแลการเรียนการสอนการผลิตบัณฑิต และส่งเสริมวิชาการของคณาจารย์ มีหน้าที่ดังนี้

๒.๑ สาขาวิชา มีหัวหน้าสาขาวิชาเป็นผู้กำกับดูแลและรับผิดชอบ มีหน้าที่ ดังนี้
1) จัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา
2) จัดตารางสอน ชั่วโมงสอน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของหลักสูตร
3) ดูแลการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักสูตร
4) ให้คำปรึกษาแนะนำคณาจารย์ในด้านการเรียนการสอน
5) วิเคราะห์หลักสูตรและข้อสอบวิชาต่างๆ ในสาขาวิชาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
6) ทดสอบความถูกต้อง และมาตรฐานของข้อสอบ และการวัดผลวิชานั้นๆ ประเมิน วิเคราะห์ วิจัย แนวทางปรับปรุงและแก้ปัญหาทางด้านวิชาการ
7) ร่วมมือกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์ และประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนและการใช้วัสดุอุปกรณ์ในสาขาวิชานั้นๆ
8) ติดต่อประสานงานด้านการเรียนการสอนทั้งในและนอกวิทยาเขต
9) รวบรวมเก็บหลักฐานเกี่ยวกับโครงการสอน และแผนการเรียนการสอนของคณาจารย์
10) หน้าที่อย่างอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๓. บัณฑิตวิทยาลัย ห้องเรียนวิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช
มีภารกิจและหน้าที่ เป็นไปตามโครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยทุกประการ โดยเป็นการขยายของหน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัย มมร ส่วนกลาง การบริหารงานขึ้นตรงอยู่กับวิทยาลัยศาสนศาสตร์ ของวิทยาเขตฯ โดยมีคณะทำงานหรือคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย ห้องเรียนวิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ทำหน้าที่ในการดำเนินการ ควบคุมดูแลการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตวิทยาลัย และประสานงานกับทางบัณฑิตวิทยาลัยส่วนกลางในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ

๔. โครงการ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู
ให้มีคณะทำงานหรือคณะกรรมการ ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาชีพครูสำหรับบุคคลภายนอก และนักศึกษาในระดับวิทยาเขตที่ไม่ได้เรียนสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือประสงค์ที่จะเข้าศึกษาเพื่อรับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู การบริหารงานระดับมหาวิทยาลัยให้คณะศึกษาศาสตร์เป็นผู้บริหารหลักสูตร และประสานงานกับวิทยาเขตในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ

ที่ปรึกษา
ให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาการศึกษา และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คำปรึกษาในการวางนโยบาย การจัดการและการบริหารงาน ซึ่งคณะที่ปรึกษาประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิไปม่เกิน ๗ ท่าน

คณะกรรมการบริหาร

ให้มีคณะกรรมการบริหารโครงการ จำนวน ๗ ท่าน ทั้งที่เป็นกรรมการโดยตำแหน่งและโดยการแต่งตั้ง เพื่อรับผิดชอบกำกับดูแลและบริหารให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย
๑) รองอธิการบดีวิทยาเขต เป็นประธานกรรมการ
๒) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นรองประธานกรรมการ
๓) ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ เป็นรองประธานกรรมการ
๔) หัวหน้าภาควิชาการศึกษา เป็นรองประธานกรรมการ
๕) หัวหน้าฝ่ายจัดการศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ
๖) กรรมการโดยการแต่งตั้งจากอาจารย์ประจำ ไม่เกิน ๒ ท่าน

ง. ศูนย์การศึกษา มี ๒ ศูนย์การศึกษา
- ศูนย์การศึกษาสุราษฎร์ธานี
- ศูนย์การศึกษาสงขลา
ศูนย์การศึกษาก็มีภารกิจ หน้าที่และลักษณะงานเป็นไปตามโครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในวิทยาเขตศรีธรรมาโศกราชทุกประการ กล่าวคือ ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติเกี่ยวข้องกับสำนักงานวิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช วิทยาลัยศาสนศาสตร์ ศูนย์บริการวิชาการ และบัณฑิตวิทยาลัย ก็ให้ถือปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของแต่ละส่วนงานนั้นๆ โดยมีหัวหน้าศูนย์การศึกษาและหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป กำกับดูแล บริหารจัดการ
***โปรดอ่าน 
หลักสูตรที่รับรองโดย สกอ.
ก่อน


หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่ทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราชได้เปิดทำการเรียนการอยู่ขณะนี้ คือ หลักสูตรศาสนศาสตร์บัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นหลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี ซึ่งปัจจุบันทางวิทยาเขตได้เปิดทำการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี-ปริญญาโท ดังนี้คือ

๑. หลักสูตรปริญญาตรี
เปิดทำการเรียนการสอน ๒ คณะ ๓ สาขาวิชาสำหรับพระภิกษุ – สามเณร และประชาชนทั่วไป (คฤหัสถ์) ทั้งภาคปกติและสมทบ คือ
คณะศาสนาและปรัชญา
- ศาสนศาสตรบัณฑิต ศน.บ. (พุทธศาสตร์)
คณะสังคมศาสตร์
- รัฐศาสตรบัณฑิต ร.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง)
- ศิลปศาสตบัณฑิต ศศ.บ. (การบริหารกิจการพระพุทธศาสนา)

๒. หลักสูตรปริญญาโท
เปิดทำการเรียนการสอน ๓ สาขา สำหรับพระภิกษุ - สามเณร และบุคคลทั่วไป คือ
- - ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ศน.ม. สาขาพุทธศาสน์ศึกษา
- - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ร.ม. สาขารัฐศาสตร์การปกครอง
- - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศศ.ม. สาขาสังคมวิทยา

หมายเหตุ:-
นักศึกษาที่ศึกษาหลักสูตรปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต (ระดับปริญญาตรี) และหลักสูตรปริญญาศาสนศาสตรมหาบัณฑิตภาคทฤษฎีครบตามหน่วยกิตแล้ว จะต้องปฏิบัติกรรมฐาน ซึ่งมหาวิทยาลัยหรือวิทยาเขตกำหนดไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน จะต้องออกปฏิบัติศาสนกิจ (สำหรับพระภิกษุสามเณร) ต้องออกปฏิบัติงาน (สำหรับคฤหัสถ์) ตามที่มหาวิทยาลัยหรือวิทยาเขตกำหนดเป็นเวลา ๑ ปีการศึกษา และจะต้องสอบไล่ได้นักธรรมเอกเป็นอย่างต่ำ (สำหรับพระภิกษุสามเณร) และธรรมศึกษาชั้นเอก (สำหรับคฤหัสถ์) ยกเว้น หลักสูตรรายวิชาชีพครู จึงจะมีสิทธิ์ในการขอรับปริญญาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
๑. จะต้องออกปฏิบัติกรรมฐาน ตามสถานที่และเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด เป็นคราวๆ ไป
๒. ปฏิบัติศาสนกิจข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
๒.๑ ปฏิบัติศาสนกิจในวัด ในโรงเรียน ศาสนสถาน ในต่างจังหวัดหรือต่างอำเภอ เช่น ในด้านการศึกษา การปกครอง การเผยแผ่ การสาธารณูประการ การศึกษาสงเคราะห์ เป็นต้น
๒.๒ ปฏิบัติศาสนกิจในส่วนงานย่อยต่างๆ ในมหาวิทยาลัย เช่น ในสำนักงานวิทยาเขต วิทยาลัยศาสนศาสตร์ ศูนย์บริการวิชาการ ศูนย์การศึกษาสงขลา ศูนย์การศึกษาสุราษฎร์ธานี
๒.๓ ปฏิบัติงานในศาสนสถาน ในสำนักงาน ในที่ว่าการ สถานศึกษาทั้งที่เป็นของรัฐและเอกชน โดยหัวหน้า เจ้าของ ผู้จัดการของหน่วยงานนั้นแจ้งความจำนงต่อมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยอนุมัติ
นอกจากจะปฏิบัติศาสนกิจแล้ว นักศึกษาจะต้องรายงานกิจกรรมที่ได้ปฏิบัติมาต่อมหาวิทยาลัยมหา มกุฏราชวิทยาลัย เพื่อทำการประเมินผลการปฏิบัติงาน แต่ไม่ได้นำมาคำนวณเป็นหน่วยกิต โดยเน้นให้คำนึงถึงความสมบูรณ์ ๓ ขั้น ของการศึกษาของมหาวิทยาลัย คือ ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ และเพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณของพระพุทธศาสนาและมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางเน้นวิชาการด้านพระพุทธศาสนา ส่วนวิชาการทางด้านต่างๆ นั้นถือว่าเป็นถนนหรือรางรถไฟที่จะนำพระพุทธศาสนาไปสู่ประชาชน ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของมหาวิทยาลัย
นักศึกษาผู้ศึกษาสำเร็จตามหลักสูตรภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และสอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอกหรือธรรมศึกษาชั้นเอก ครบถ้วนบริบูรณ์แล้ว จึงจะมีสิทธิได้รับปริญญาตามระเบียบของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี - โท พ.ศ. ๒๕๔๕
logo-bk-webLOGOnew

ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 
  •       พระมหามงกุฏ หมายถึง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๔ พระผู้ทรงเป็นที่มาแห่งนาม "มหามกุฏราชวิทยาลัย"
  •       พระเกี้ยวประดิษฐานแบบหมอนรอง หมายถึง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ ซึ่งทรงเป็นผู้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งมหามกุฏราชวิทยาลัย และพระราชทานทรัพย์บำรุงปีละ ๖๐ ชั่ง
  •       หนังสือ หมายถึง คัมภีร์และตำราทางพระพุทธศาสนา โดยที่มหามกุฏราชวิทยาลัยจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งผลิตคัมภีร์และตำราทางพระพุทธศานา สำหรับส่งเสริมการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา
  •       ปากกาปากไก่ ดินสอ และม้วนกระดาษ หมายถึง อุปกรณ์ในการศึกษาเล่าเรียน ตลอดถึงอุปกรณ์ในการผลิตคัมภีร์และตำราทางพระพุทธศาสนา เพราะมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ทำหน้าที่เป็นทั้งสถานศึกษาและแหล่งผลิตตำราทางพระพุทธศาสนา
  •       ช่อดอกไม้แย้มกลีบ ในทางการศึกษา หมายถึง ความเบ่งบานแห่งสติปัญญาและวิทยาความรู้ แต่ในทางพระศาสนาหมายถึง กิตติศัพท์ กิตติคุณ ที่ฟุ้งขจรไปดุจกลิ่นแห่งดอกไม้โดยมีความหมายรวม คือความเจริญรุ่งเรืองและเกียรติยศ อิสริยยศ บริวารยศ
  •       พานรองรับหนังสือหรือคัมภีร์ หมายถึง มหามกุฏราชวิทยาลัยเป็นสถาบันเพื่อความมั่นคงและแพร่หลายของพระพุทธศาสนา ทั้งในด้านการศึกษาและการเผยแผ่
  •       วงรัศมี หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาที่บังเกิดขึ้นจากกิจกรรมของมหามกุฏราชวิทยาลัยภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์ของพระมหากษัตริย์ไทย
  •       มหามกุฏราชวิทยาลัย หมายถึง สถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรี ,ปริญญาโท ,ปริญญาเอก ปัจจุบัน คือ "มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย" 

mobile version