บริการนักศึกษา

งานกิจการนักศึกษา

สิ่งอำนวยความสะดวก

การเดินทาง

a

ลิงค์หน่วยงาน

มมร ส่วนกลาง

มมร ส่วนกลาง

คณะ

วิทยาเขต

หน่วยงานภายใน มมร

สถิติ

ผู้ชม
30
เนื้อหา
213
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
145859

Facebook

ตานภยยาเสพตด 57
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช โดยศูนย์บริการวิชาการ ได้จัดโครงการต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2557 เพื่อเป็นการให้ความรู้และบริการวิชาการทางพระพุทธศาสนา ให้กับเยาว์ชนได้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด มีหลักการในการคิด รู้จักคุณค่าของชีวิตและได้นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
คลิกเพื่ออ่าน กำหนดการจัดโครงการ  ณ โรงเรียนปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
                      กำหนดการจัดโครงการ  ณ โรงเรียนโยธินบำรุง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

mobile version