บริการนักศึกษา

งานกิจการนักศึกษา

สิ่งอำนวยความสะดวก

การเดินทาง

a

ลิงค์หน่วยงาน

มมร ส่วนกลาง

มมร ส่วนกลาง

คณะ

วิทยาเขต

หน่วยงานภายใน มมร

สถิติ

ผู้ชม
53
เนื้อหา
140
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
122974

Facebook


มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ขอเชิญผู้บริหาร/ ครูพี่เลี้ยง ของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาผู้บริหาร/ครูพี่เลี้ยง ประจำปีการศึกษา 2556 นี้ ในวันที่ 3 ธันวาคม 2556
ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยกลุ่มเป้าหมายของโครงการนี้ ได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา และครูพี่เลี้ยงโรงเรียนต่างๆ ในเขต 14 จังหวัดภาคใต้
ซึ่งครูพระฯในสังกัดของ มมร.วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราชได้เข้าไปปฏิบัติการสอนในปีการศึกษา 2556 หรือสถานศึกษา
ที่ต้องการให้มีครูพระฯ เข้าไปร่วมช่วยสอนในวิชาพระพุทธศาสนาของทางโรงเรียน สามารถอ่านรายละเอียดตามเอกสาร
ที่แนบมา หรือสามารถแจ้งความประสงค์มาทางโครงการฯ 
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
กำหนดการประชุมสัมมนา
สวดด้านด้วยมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ได้ดาเนินการฟื้นฟูประเพณีสวดด้าน ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่นาเอาวรรณกรรมพื้นบ้านมาอ่านสอดใส่ทานองตามลักษณะคาประพันธ์อย่างไพเราะน่าฟัง ชวนติดตาม และได้เป็นประเพณีที่ต่อเนื่องสืบมา เพื่อเป็นการส่งเสริมและสืบทอดประเพณีสวดด้าน รวมทั้งการส่งเสริมการสร้างสรรค์งานวรรณกรรมบทร้อยกรองซึ่งเป็นบทสวดในประเพณีสวดด้านให้เกิดขึ้นใหม่ จึงได้จัดการประกวดบทร้อยกรองบทสวดในประเพณีสวดด้านขึ้น โดยมีรายละเอียด ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ที่แนบมาด้วยแล้วนี้ และช่วยประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันโดยทั่วกัน
ดาว์นโหลดเอกสารแนบที่นี่
ประกาศสวดดาน
คลิกเพื่ออ่านประกาศผล
เนื่องด้วยมีผู้ส่งบทร้อยกรองเข้าประกวดจำนวนน้อย ทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช จึงของเลื่อนระยะเวลาการรับบทร้อยกรองเพื่อเข้าประกวดแข่งขันสวดด้าน ไปจนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 และจะประกาศผลการตัดสินในวันที่ 22 กรกฎาคม 2556 จึงประกาศมาเพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถส่งบทร้อยกรองเข้าประกวดได้ โดยข้อกำหนดยังคงเป็นไปตามเอกสารเดิม เปลี่ยนเพียงกำหนดหมดเขตในวันดังกล่าว
ดาวน์โหลดเอกสารข้อกำหนดที่นี่ (หมดเขต 10 ก.ค. 2556)IMG 5976-1 
ตามที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ได้จัดให้มีการประกวดบทสวดด้าน เพื่อเป็นการส่งเสริมและสืบทอดประเพณีสวดด้านซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ของวัดพระธาตุวรมหาวิหารขึ้นนั้น บัดนี้ได้มีการพิจารณาตัดสินบทประพันธ์ของผู้ส่งเข้าประกวดจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังมีรายชื่อตามประกาศที่แนบมานี้ และขอเชิญบุคคลที่มีรายชื่อดังกล่าวเข้าร่วมพิธีประทานโล่และเกียรติบัตรในวันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2556 ณ ลานวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ
คลิกเพืออ่าน ประกาศผลการตัดสิน การประกวดแต่งบทสวดด้าน

หมวดหมู่รอง

  • ข่าวเทคโนโลยีสารสนเทศ
    จำนวนเนื้อหา:
    1

mobile version