บริการนักศึกษา

งานกิจการนักศึกษา

สิ่งอำนวยความสะดวก

การเดินทาง

a

ลิงค์หน่วยงาน

มมร ส่วนกลาง

มมร ส่วนกลาง

คณะ

วิทยาเขต

หน่วยงานภายใน มมร

Facebook

สีประจำมหาวิทยาลัย
สีส้ม หมายถึง สีประจำพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีอันเป็นวันพระราชสมภพ


ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย
ต้นโพธิ์ หมายถึง ต้นไม้เป็นที่ตรัสรู้ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

mobile version