ลิงค์หน่วยงาน

มมร ส่วนกลาง

มมร ส่วนกลาง

คณะ

วิทยาเขต

หน่วยงานภายใน มมร

สถิติ

ผู้ชม
56
เนื้อหา
114
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
100265

Facebook27 ไหวคร61
18 ส.ค. 2561 85

ไหว้ครู 61

ประมวลภาพกิจกรรม ไหว้ครู ประจำการศึกษา 2561
25 61
10 ส.ค. 2561 79

ประมวลภาพกิจกรรม ตักบาตรวันแม่ 10สิงหาคม61

กิจกรรม โครงการการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา วันแม่แห่งชาติ10 สิงหาคม 2561 ณ วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช (คลิกเพื่อดูภาพบรรยากาศ)
24 พธเปดปฐมนเทศ 61
05 ส.ค. 2561 92

ประมวลภาพพิธีเปิด ปฐมนิเทศ 61

ประมวลภาพพิธีเปิด โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2561มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 ณ อาคารศาลาร้อยปีวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร(คลิ๊กเพื่อดูภาพ)
22 ประเมน60
01 ส.ค. 2561 101

ประมวลภาพตรวจประเมินภายใน60

คลิกเพื่อดูภาพ
วิสัยทัศน์ (Vision Statements)
๑. วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช จะมุ่งพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีระบบบริหารจัดการและระบบประกันคุณภาพที่ดี สามารถให้ความเชื่อมั่นแก่สังคมได้ว่า มหาวิทยาลัยในฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษา ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพและทันสมัย
๒. เป็นสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน ที่มุ่งผลิตบัณทิตตามแนวทางพระพุทธศาสนาให้มีความรู้ความสามารถและมีศีลธรรมในการดำรงชีวิตแบบพุทธ
๓. เป็นสถาบันที่ดำรงคุณค่าและอุดมการณ์ของการเป็นประชาคมแห่งการสร้างสรรค์และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และเพื่อนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
๔. จะมุ่งมั่นพัฒนาสถาบันให้มีการทำวิจัยเชิงลึกด้านพระพุทธศาสนาเพื่อนำผลการวิจัยไปพัฒนาสังคมและคณะสงฆ์ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ

พันธกิจ (Mission Statements)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช มีภารกิจที่จะต้องพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบันอย่างมีระบบและต่อเนื่อง ตลอดจนเผยแพร่รายงานเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยแก่สาธารณชน ทั้งนี้ โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย นโยบายของทบวงมหาวิทยาลัย และเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยมีพันธกิจดังต่อไปนี้
๑) จะต้องพัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตของวิทยาเขตฯ ให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสาธารณชน
๒) จะต้องปรับปรุง พัฒนา คุณภาพการศึกษาของสถาบันอย่างต่อเนื่อง
๓) จะต้องมีการถ่ายทอดและมีการบริการทางวิชาการแก่ชุมชนในท้องถิ่นเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ
๔) แสวงหาความร่วมมือด้านต่างๆ จากสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่น เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ
๕) ส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนางานวิชาการ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ทางด้านวิชาการพระพุทธศาสนา ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความต้องการของท้องถิ่น

เครือข่ายมหาวิทยาลัย

link การศีกษา

mobile version